Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 25

30.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/25

DECYZJA RADY z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2008/343/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rada jest więc zdania, że pan SISON powinien nadal podlegać szczególnych środkom restrykcyjnym, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wpis dotyczący SISONA, Jose Marii (alias Armando Liwanag, alias Joma), w załączniku do decyzji Rady 2007/868/WE otrzymuje brzmienie:

20 grudnia 2007 2007/868/WE (2).

r.

Rada

przyjęła

decyzję

„SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), ur. 8.2.1939 w Cabugao (Filipiny) – osoba odgrywająca wiodącą rolę w Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA”. Artykuł 2 Wpis dotyczący Komunistycznej Partii Filipin w załączniku do decyzji Rady 2007/868/WE otrzymuje brzmienie: „Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa – NPA, Filipiny, powiązana z Jose Marią SISONEM (alias Armando Liwanag, alias Joma, osoba odgrywająca wiodącą rolę w Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

25 lutego 2008 r. Rada przedstawiła Jose Marii SISONOWI uaktualnione oświadczenie dotyczące powodów, dla których utrzymuje jego dane w wykazie osób, grup i podmiotów podlegających środkom restrykcyjnym na mocy rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 i wezwała pana SISONA do przedstawienia uwag w terminie jednego miesiąca. Pan SISON przedstawił Radzie swoje uwagi w piśmie z 24 marca 2008 r.; Rada przeanalizowała to pismo. Rada stwierdziła, że pan SISON jest zamieszany w akty terrorystyczne w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (3) i że właściwe władze krajowe podjęły decyzje dotyczące pana SISONA zgodnie z art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska. Rada stwierdziła SISONA również, że wpisy dotyczące pana i Komunistycznej Partii Filipin w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001, powinny zostać zmienione, tak by odpowiadały uaktualnionemu oświadczeniu dotyczącemu powodów.

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją 2007/868/WE (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100). (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100. (3) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/871/WPZiB (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 109).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 57 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 46 z 200830.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

 • Dz. U. L116 - 26 z 200830.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 5 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

 • Dz. U. L116 - 3 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.