Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 26

Strona 1 z 23
L 116/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/344/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


Dnia 5 listopada 2002 r. polska Rada Ministrów zatwierdziła Program restrukturyzacji i rozwoju hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 r. (dalej zwany „krajowym programem restrukturyzacji” lub „KPR”). Program ten w głównej mierze pozwala na przyznanie pomocy państwa polskiemu przemysłowi stalowemu w związku z jego restrukturyzacją w okresie od 1997 r. do 2006 r. na kwotę maksymalną 3,387 miliarda PLN (846 milionów EUR) (3).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

uwzględniając protokół nr 8 do Traktatu o przystąpieniu, w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali (1) (dalej zwany „protokołem nr 8”),

KPR został przedłożony UE, a w dniu 25 marca 2003 r. został oceniony przez Komisję. Na tej podstawie Komisja przedstawiła projekt decyzji Rady w sprawie wydłużenia okresu karencji na udzielanie pomocy państwa w polskim sektorze hutnictwa stali w ramach Układu europejskiego (okres ten początkowo obowiązywał tylko do 1997 r.) do momentu przystąpienia Polski do UE, pod warunkiem osiągnięcia przez beneficjentów rentowności do 2006 r. Rada zatwierdziła decyzję w tej sprawie w lipcu 2003 r. (4).

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym UE zezwoliła Polsce, w drodze odstępstwa od swoich zasad (5), na przyznanie przemysłowi stalowemu pomocy na restrukturyzację. Ostatecznie ustalenia te zawarto w protokole nr 8 do Traktatu o przystąpieniu, w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali (6). Potwierdzono w nim zgodę na udzielenie pomocy państwa ośmiu przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku nr 1 do protokołu nr 8, w tym TB-HB, w kwocie nie większej niż 3,387 miliarda PLN do końca 2003 r.

I. PROCEDURA (1)

W marcu 2002 r. Huta Buczek (dalej zwana „TB-HB”) przedstawiła polskim władzom program restrukturyzacji. Dnia 7 maja 2003 r. TB-HB zmieniła nazwę na Technologie Buczek SA (dalej zwana „TB”).

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 948. (2) Dz.U. C 196 z 19.8.2006, str. 23.

(3) Przyjęto, że 1 EUR = 4 PLN. (4) Szczegółowe informacje: patrz: decyzja Komisji 2006/937/WE z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (Dz.U. L 366 z 21.12.2006, str. 1, pkt 23 et seq). (5) Unia Europejska nie zezwala na pomoc państwa dla sektora stalowego; patrz: komunikat Komisji w sprawie ratowania i pomocy na restrukturyzację i na zamykanie zakładów sektora stali (Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 21). (6) Patrz: Protokół nr 8 Traktatu o przystąpieniu, w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 948).

30.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/27

(5)

W celu zapewnienia przestrzegania warunków zawartych w protokole, protokół nr 8 określa szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania i monitorowania. Polska ma między innymi obowiązek przedstawiania dwa razy w roku sprawozdania monitorującego, a w latach 2003, 2004, 2005 i 2006 przeprowadzono niezależną ocenę wyników monitorowania (7). Sprawozdania z działalności TB przedstawiono w lutym 2004 r. i kwietniu 2005 r. Zostały one omówione z władzami polskimi oraz z beneficjentami pomocy i zatwierdzone przez służby Komisji i polskie władze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 57 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 46 z 200830.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

 • Dz. U. L116 - 25 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 5 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

 • Dz. U. L116 - 3 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.