Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 46

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 46

Strona 1 z 7
L 116/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2008

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424) (2008/345/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Mając na celu konsolidację i poprawę organizacji europejskiej polityki w dziedzinie badań w styczniu 2000 r. w komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „W kierunku Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (1) Komisja zaproponowała utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W maju 2007 r. w Zielonej księdze „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy” Komisja wznowiła szeroko zakrojoną debatę instytucjonalno-społeczną na temat działań koniecznych do utworzenia atrakcyjnej, jednolitej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wychodzącej na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności badawczej, przedsiębiorstw i obywateli (2). W lutym 2000 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie zasady ostrożności (3) w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia co do tego, w jaki sposób należy dokonywać ocen i szacunków dotyczących zagrożeń, które w chwili obecnej nie dają się w pełni ocenić z naukowego punktu widzenia, oraz zarządzać tymi zagrożeniami i informować o nich. W marcu 2000 r. podczas lizbońskiego szczytu Rada Europejska postawiła sobie za cel uczynienie Wspólnoty w ciągu najbliższych dziesięciu lat najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i do stworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości oraz do zapewnienia większej spójności społecznej.

W opublikowanym w 2004 r. komunikacie pt. „Ku europejskiej strategii dla nanotechnologii” (4) Komisja określiła działania dążące do osiągnięcia wspólnotowej wartości dodanej niezbędnej do dotrzymania kroku konkurencji w sektorze nanotechnologii, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego rozwoju. W konkluzjach z dnia 24 września 2004 r. (5) Rada (ds. konkurencyjności) z zadowoleniem przyjęła zintegrowane, bezpieczne i odpowiedzialne podejście proponowane przez Komisję oraz jej zamiar opracowania planu działań na rzecz nanotechnologii. Na podstawie wyników konsultacji publicznych Komisja opracowała w 2005 r. plan działań na rzecz nanotechnologii (6), w którym przewidziano spójne i powiązane działania służące jak najszybszej realizacji zintegrowanej, bezpiecznej i odpowiedzialnej strategii na rzecz nanonauk i nanotechnologii w oparciu o priorytety określone w komunikacie „Ku europejskiej strategii dla nanotechnologii”. W obydwu komunikatach wyraźnie uznano potrzebę uwzględnienia aspektów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia ludzi i bezpieczeństwa we wszystkich badaniach w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii. W następstwie planu działań na rzecz nanonauk i nanotechnologii w styczniu 2007 r. Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) przedstawiła opinię na temat etycznych aspektów nanomedycyny (7). Na podstawie uwag uzyskanych w trakcie konsultacji publicznych na temat poprzedniej opinii Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia przyjął w marcu 2006 r. zmienioną opinię w sprawie adekwatności istniejących metodologii oceny potencjalnego ryzyka związanego z opracowanymi i przypadkowymi produktami nanotechnologii (8).

COM(2004) 338 z 12.5.2004. Dokument 12487/04. COM(2005) 243 z 7.6.2005. Opinia EGE nr 21 z dnia 17 stycznia 2007 r. SCENIHR/002/05 z dnia 10 marca 2006 r.

(5)

(2)

(6)

(7)

(3)

(1) COM(2000) 6 z 18.1.2000. (2) COM(2007) 161 z 4.4.2007. (3) COM(2000) 1 z 2.2.2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 57 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 26 z 200830.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

 • Dz. U. L116 - 25 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 5 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

 • Dz. U. L116 - 3 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.