Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 5

Strona 1 z 6
30.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady w sprawie przedłużenia obowiązywania i ograniczających wobec Birmy/Związku rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (1), art. 18 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje: (WE) nr 194/2008 wzmocnienia środków Myanmar, uchylające w szczególności jego


Wspólne stanowisko 2008/349/WPZiB z 29 kwietnia 2008 r. (2) zmienia załącznik II i załącznik III do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI i załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 817/2006. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz przedsiębiorstw należących do rządu Birmy/Związku Myanmar lub przez niego kontrolowanych lub należących do członków rządu lub osób z nim powiązanych i przez nich kotrolowane, które to przedsiębiorstwa podlegają ograniczeniom dotyczącym inwestycji na mocy tego rozporządzenia.

1. Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

(2) Patrz str. 57 Dz.U.

L 116/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2008

ZAŁĄCZNIK I W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 wprowadza się następujące zmiany: (1) Do uwag w tabeli dodaje się następujące uwagi: „4. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie paszporty i dokumenty tożsamości to dokumenty wydane przez Birmę/Związek Myanmar.” „5. Numery znajdujące się w lewej kolumnie podano w celu ułatwienia wyszukiwania informacji.” (2) W rubryce „PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)”

nr Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/ dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka …) Płeć (M/K)

(a) wpisy A1h, A3c, A3e, A7a, A8a otrzymują brzmienie (zmiany zostały wyróżnione pogrubioną czcionką): „A1h A3c Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel firmy J's Donuts syn generała Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, data ur. 19.6.1977, nr paszportu – CM102233 syn generała Thura Shwe Mann, data ur. 29.6.1978 szef Biura Operacji Specjalnych 2 (stany Kayah, Shan), członek Stowarzyszenia »Solidarność i Rozwój Unii« (USDA), data ur. 3.1.1944 szef uzbrojenia, prezes UMEHL M

Aung Thet Mann vel Shwe Mann Ko Ko Toe Naing Mann Generał broni Kyaw Win

M

A3e A7a

M M

A8a

Generał broni Tin Aye

M”

(b) do tabeli dodaje się następujące wpisy we właściwym porządku liczbowym: „A6c A6d A14a A15a Kapitan Naing Lin Oo Hnin Yee Mon Arnt Maung Generał dywizji Aye vel Tha Aye Thar syn generała broni Thiha Thura Tin Aung Myint Oo żona kapitana Naing Lin Oo dyrektor generalny w stanie spoczynku, Dyrekcja ds. Religii szef Biura Operacji Specjalnych 4 (Karen, Mon, Tenasserim), data ur. 16.2.1945 (uprzednio B3a) żona generała dywizji Thar Aye (uprzednio B3b) M K M M

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 57 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 46 z 200830.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

 • Dz. U. L116 - 26 z 200830.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

 • Dz. U. L116 - 25 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 3 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.