Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 57

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 57

Strona 1 z 14
30.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/57

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

przedsiębiorstw będących własnością lub pod kontrolą reżimu w Birmie/Związku Myanmar lub osób z nim powiązanych,


PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

(1)

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1). Środki te zastąpiły wcześniejsze środki, spośród których pierwsze przyjęto w 1996 r. wspólnym stanowiskiem 96/635/WPZiB (2). Środki ograniczające nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB powinny zostać przedłużone na okres dalszych 12 miesięcy z powodu braku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar i braku znaczącego postępu w kierunku procesu demokratyzacji obejmującego wszystkich mieszkańców, mimo, że rząd Birmy/Związku Myanmar zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie nowej konstytucji w maju 2008 r. oraz przeprowadzenie wielopartyjnych wyborów w roku 2010. Wykaz osób i przedsiębiorstw podlegających środkom ograniczającym powinien być zmieniony w celu uwzględnienia zmian w rządzie, siłach bezpieczeństwa, Krajowej Radzie Pokoju i Rozwoju i administracji w Birmie/Związku Myanmar, a także uwzględnienia sytuacji osobistej poszczególnych osób, w celu objęcia innych osób związanych z reżimem Birmy/Związku Myanmar odpowiedzialnych za wykonywanie aktów represji, a także w celu objęcia tymi środkami dalszych

Niniejszym przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB. Artykuł 2 Załączniki II i III do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załącznikach I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 77. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/750/WPZiB (Dz.U. L 308 z 24.11.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 287 z 8.11.1996, s. 1. Wspólne stanowisko uchylone wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, s. 36).

L 116/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2008

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK II Wykaz, o którym mowa w art. 4, 5 i 8 Uwagi do tabeli: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«. 2. D. ur. oznacza datę urodzenia. 3. M-ce ur. oznacza miejsce urodzenia. 4. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości to dokumenty wydane w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/ córka…)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a A1b A1c A1ci A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A2a A2b A2c A3a A3b A3c A3d A3e

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe vel Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe Zastępca głównodowodzącego zbrojnych Maung Aye Mya Mya San Nandar Aye Generał Thura Shwe Mann Khin Lay Thet Aung Thet Mann vel Shwe Mann Ko Ko Khin Hnin Thandar Toe Naing Mann sił

przewodniczący, d.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 46 z 200830.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

 • Dz. U. L116 - 26 z 200830.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

 • Dz. U. L116 - 25 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 5 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

 • Dz. U. L116 - 3 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.