Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 1

Strona 1 z 10
1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wykrycia ewentualnych zmian w strukturze handlu wskazujących na obchodzenie środków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Materiał dowodowy dostępny Komisji wskazuje, że od czasu wprowadzenia środków antydumpingowych wystąpiły zmiany w strukturze handlu polegające na pozbawionych dostatecznych powodów, nieuzasadnionych ekonomicznie (pomijając sam fakt wprowadzenia środków antydumpingowych) praktykach przeładunku i/lub montażu. Ponadto zgromadzono dowody na to, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z ChRL zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Wreszcie, wnioskodawca twierdził, że ceny obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau były dumpingowe względem wartości normalnej ustanowionej dla produktu podobnego w pierwotnym dochodzeniu.

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki i poprzednie dochodzenia

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1472/2006 (2) („rozporządzenie pierwotne”), Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 9,7 % do 16,5 % na przywóz obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („dochodzenie pierwotne”).

(4)

2. Wszczęcie z urzędu

(2)

Zgodnie z motywem 325 rozporządzenia pierwotnego Komisja prowadziła monitoring przywozu w celu

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 275 z 6.10.2006, s. 1.

Ustaliwszy, po skonsultowaniu z Komitetem Doradczym, że istnieją dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, Komisja ogłosiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie (3) o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie domniemanego obchodzenia środków antydumpingowych (zwanym dalej „rozporządzeniem wszczynającym”). Poza tym Komisja, na mocy rozporządzenia wszczynającego oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, poleciła władzom celnym rejestrowanie przywozu niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zarówno zgłoszonego jako pochodzące z Makau, jak i niezgłoszonego, począwszy od dnia 7 września 2007 r.

(3) Dz.U. L 234 z 6.9.2007, s. 3.

L 117/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

3. Dochodzenie

(5)

— Aldo UK Ltd, Zjednoczone Królestwo — Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, Niemcy — Eurohispana De Inversiones, S.A., Hiszpania — Firma Handlowa „C.A.M.”, Polska — Footex International B.V., Niderlandy — Heson International B.V., Niderlandy — Mexx Shoes B.V., Niderlandy — Orion Italiana GmbH & Co. KG, Niemcy — PWH Originals International B.V., Niderlandy — Shoe.com GmbH & Co. KG, Niemcy — Wendel GmbH & Co. KG, Niemcy — Wolverine Europe Ltd., Zjednoczone Królestwo — Wolverine Europe B.V., Niderlandy — Wortman Niemcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.