Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 22

Strona 1 z 2
L 117/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

Wykonalnym i skutecznym środkiem ochrony młodszych zwierząt przed atakami nosicieli jest ich umieszczenie w warunkach zamkniętych, zapewniających ochronę przed nosicielami, pod warunkiem przeprowadzenia zamknięcia w sposób zgodny z określonymi warunkami. W związku z powyższym państwom członkowskim przeznaczenia należy umożliwić ustanowienie obowiązku przestrzegania tych warunków w odniesieniu do wprowadzania młodych, nieodpornych zwierząt, których nie można szczepić. Ponieważ takie dodatkowe warunki miałyby wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy, o zamiarze ich wprowadzenia należy poinformować Komisję, przekazując jej równocześnie wszelkie informacje uzasadniające taki krok.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 ustanawia się zasady dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt, w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz i ze stref zamkniętych. W rozporządzeniu ustanawia się także warunki zwolnienia z przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE zakazu opuszczania, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków.

(2)

Komisja zwróciła się o dalsze naukowe wskazówki do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Środki ustanowione niniejszym rozporządzeniem mogą być w przyszłości poddane przeglądowi w świetle tych wskazówek i gromadzonego doświadczenia i wiedzy. W związku z tym okres przejściowy powinien zakończyć się w dniu 31 grudnia 2008 r.

(6)

(2)

Jak wynika z doświadczeń ostatnich miesięcy, w szeregu państw członkowskich skuteczność środków ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007 w celu zagwarantowania ochrony zwierząt przed atakiem nosicieli może zostać osłabiona przez kombinację czynników, takich jak gatunek nosicieli, warunki klimatyczne i rodzaj chowu przeżuwaczy podatnych na zarażenie.

(3)

Ze względu na te okoliczności, a przed dokonaniem ich naukowej oceny, należy zezwolić państwom członkowskim przeznaczenia, w których wprowadzenie nieodpornych zwierząt w takich warunkach mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt, na ustanowienie w odniesieniu do przemieszczania nieodpornych zwierząt obowiązku przestrzegania dodatkowych warunków, uzasadnionych w oparciu o ocenę ryzyka uwzględniającą entomologiczne i epidemiologiczne warunki wprowadzania zwierząt. Takie dodatkowe warunki powinny ograniczać się do tego, co jest konieczne, aby zapewnić skuteczną ochronę nieodpornych zwierząt przed atakami nosicieli.

W pkt 6 i 7 sekcji A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 ustanawia się warunki zwolnienia z zakazu opuszczania strefy przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE zwierząt, które uodporniły się w sposób naturalny. Przeprowadzono eksperymenty, z których wynika, że odporność po zarażeniu chorobą niebieskiego języka trwa przez dłuższy czas. W związku z tym zwierzęta zarażone danym serotypem wirusa w sposób naturalny są odporne przez dłuższy czas po zarażeniu. Wykrycie reakcji immunologicznej na wirusa choroby niebieskiego języka u zwierząt nieszczepionych oznacza, że zostały one wcześniej zarażone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.