Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 27

Strona 1 z 3
1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 61 ust. 2,


nych należy wziąć pod uwagę, czy jeśli choroba zostanie wprowadzona do państwa członkowskiego wolnego od tej choroby, może mieć istotny wpływ na gospodarkę w wyniku strat produkcyjnych, przy rocznych kosztach związanych z chorobą i jej zwalczaniem przekraczających 5 % wartości produkcji podatnego gatunku zwierząt akwakultury w regionie.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez państwa członkowskie – głównych producentów karpi – wiosenna choroba karpi jest już chorobą endemiczną. Jednakże na przestrzeni ostatnich 20–25 lat choroba nie spowodowała poważnych strat dla rozpatrywanego sektora.

(1)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia pewne przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt obowiązujące w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury. Zasady te uwzględniają wykaz chorób egzotycznych i nieegzotycznych w części II załącznika IV do tej dyrektywy oraz gatunki podatne na te choroby.

(6)

(2)

Wiosenna wiremia karpi (SVC) jest uwzględniona w wykazie chorób nieegzotycznych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(3)

W toku debaty w Radzie prowadzącej do przyjęcia dyrektywy 2006/88/WE Komisja wydała oświadczenie przyjmujące do wiadomości zaniepokojenie kilku państw członkowskich – producentów karpi – skutkami objęcia wiosennej wiremii karpi ujednoliconymi przepisami wspólnotowymi. Komisja zadeklarowała zatem, że po wejściu w życie dyrektywy 2006/88/WE, lecz przed datą rozpoczęcia jej stosowania, w odpowiedzi na wniosek i w oparciu o przedstawioną argumentację, dokona powtórnej oceny tego, czy wiosenna wiremia karpi powinna zostać ujęta w części II załącznika IV wspomnianej dyrektywy. Komisja otrzymała wnioski o dokonanie ponownej oceny ze strony kilku państw członkowskich.

Ponadto należy rozpatrzyć, czy chorobę można zwalczyć na poziomie państw członkowskich oraz czy jest to korzystne ekonomicznie. Ze względu na właściwości i strukturę akwakultury karpia państw członkowskich – głównych producentów karpi koszty związane z eliminowaniem choroby byłyby nieproporcjonalne do strat gospodarczych spowodowanych chorobą. Z otrzymanych niedawno informacji wynika, że wiosenna wiremia karpi nie spełnia wszystkich kryteriów niezbędnych do włączenia jej do wykazu chorób nieegzotycznych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(7)

W konsekwencji wiosenna wiremia karpi powinna zostać usunięta z wykazu chorób nieegzotycznych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(8)

(4)

Część I załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE ustala kryteria wykazu chorób egzotycznych i nieegzotycznych. Zgodnie z kryteriami dla wykazu chorób nieegzotycz-

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

Artykuł 43 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że w przypadku chorób niewymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy i stanowiących poważne ryzyko dla sytuacji zdrowotnej zwierząt akwakultury lub dzikich zwierząt wodnych w danym państwie członkowskim, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki ochronne w zakresie zapobiegania wprowadzeniu takich chorób lub ich zwalczania. Takie krajowe środki są ograniczone do uzasadnionych i koniecznych dla zapobiegania wprowadzeniu lub zwalczania danej choroby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.