Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4

Strona 4 z 8

Operacja kruszenia przeprowadzana jest w urządzeniach przeznaczonych do zmniejszania objętości przed zabraniem. Operacja kruszenia przeprowadzana jest wyłącznie w tym celu. Składowanie lamp przed kruszeniem odbywa się pod przykryciem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi zgodnie z ust. 1 załącznika III do dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (3). Składowanie po kruszeniu odbywa się w bezpiecznym pojemniku. Odpady są składowane w dowolnym bezpiecznym miejscu przeznaczonym do odzysku złomu metalu lub demontażu zużytych pojazdów silnikowych; każda część tego miejsca, na którym wykonywana jest czynność jest wyłożona nieprzepuszczalną nawierzchnią posiadającą uszczelniony system odwodnienia a urządzenie lub sprzęt używany do wykonywania czynności jest utrzymany w zadowalającym stanie roboczym Odpady są składowane oddzielnie lub utrzymywane w oddzielnych pojemnikach w dowolnym bezpiecznym miejscu. Każdy pojemnik, w którym są one przechowywane jest składowany na nieprzepuszczalnej nawierzchni posiadającej szczelny system odwodnienia. W przypadku, gdy w to miejsce dostarczona jest przesyłka składająca się z więcej niż jednego rodzaju odpadów, może on być składowany w tym miejscu nieoddzielony w oczekiwaniu na sortowanie przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy. Wysokość każdej sterty lub stosu odpadów nie przekracza 5 metrów.


ust. 43 pkt 2) i 4)

Zużyte lampy wyładowcze, w tym lampy fluoroscencyjne objęte kodem 20 01 21*

Składowanie przed kruszeniem lub składowanie po kruszeniu, lecz przed zabraniem.

ust. 45 pkt 1)

Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych ujęte w 16 06 01*, stanowiące część bądź zawarte w pojeździe silnikowym lub nie

Sortowanie

Maksymalna graniczna ilość: 20 ton/7 dni

ust. 45 pkt 2)

Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych ujęte w 16 06 01*, stanowiące część bądź zawarte w pojeździe silnikowym lub nie

Składowanie

40 ton/12 miesięcy

L 117/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

ust. 49

16 02 11*, 20 01 23*

Obróbka (naprawa i/lub renowacja) oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu Obróbka (naprawa i/lub renowacja) oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Odpady są składowane i obrabiane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC lub HFC

16 02 13*, 20 01 35*

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

ust. 50

16 02 11*, 20 01 23*

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie musi odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni w bezpiecznym pojemniku lub w bezpiecznym miejscu. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Odpady powinny być składowane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC i HFC; liczba jednostek w stosie nie powinna przekraczać 2; całkowita wysokość stosu nie powinna przekraczać 3,5 metra

16 02 13*, 20 01 35*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie musi odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni w bezpiecznym pojemniku lub w bezpiecznym miejscu. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.