Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 5

Strona 5 z 8

20 01 21*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 50 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie musi odbywać się w odpowiednich nieprzeciekających pojemnikach w dowolnym bezpiecznym miejscu; należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Ten rodzaj odpadów należy składować w taki sposób, aby szkło uległo stłuczeniu.

(1) Czynności wymienione w niniejszym załączniku są wykonywane w celach odzysku. (2) Kody sześciocyfrowe z gwiazdką użyte w niniejszym załączniku odnoszą się do nazewnictwa ustalonego w decyzji Komisji 2000/532/WE. (3) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.


1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/35

2. Zmiana przepisów z 2006 r. (Szkocja) dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności

Graniczne wartości

Inne wymagania

ust. 3 lit. a) ii)

13 01 09* 13 02 04* 13 03 06* 13 04 01* 13 07 01* 13 01 09* 13 02 04* 13 03 06* 13 04 01* 13 07 01* 13 01 09* 13 02 04* 13 03 06* 13 04 01* 13 07 01*

-

13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 04 03*, 13 07 03* 13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 04 03*, 13 07 03* 13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 04 03*, 13 07 03*

Spalanie w charakterze paliwa

Wymagane jest zezwolenie udzielone na podstawie części I ustawy z 1990 r. lub na podstawie przepisów z 2000 r. oraz zgodność z przepisami z 2003 r. (Szkocja) dotyczącymi spalania odpadów Graniczna składowana ilość: 23 000 litrów Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy Całkowita spalana ilość takiego paliwa nie przekracza 2 500 litrów/ godz. w każdym pojedynczym silniku

ust. 3 lit. c)

Składowanie (w miejscu wytworzenia)

ust. 6 pkt 1)

Spalanie w charakterze paliwa w silniku samolotu, poduszkowca, pojazdu o napędzie mechanicznym, lokomotywy kolejowej, statku lub innej jednostki pływającej Składowanie zużytego oleju przeznaczonego do spalania zgodnie z ust. 6 pkt 1 Składowanie

ust. 6 pkt 2)

13 01 09* 13 02 04* 13 03 06* 13 04 01* 13 07 01*

-

13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 04 03*, 13 07 03*

23 000 litrów

ust. 17 pkt 1)

Rozpuszczalniki objęte kodami 14 06 02*, 14 06 03* i 20 01 13*, baterie objęte kodem 20 01 33* Czynniki chłodzące i halony objęte kodem 14 06 01* (chloro-fluorowe pochodne węglowodorów, HCFC i HFC)

Maksymalna łączna ilość: 5 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Podczas składowania odpady są przechowywane oddzielnie w bezpiecznym miejscu na dowolnym terenie.

Składowanie

Maksymalna łączna ilość: 18 ton Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

ust. 18 pkt 2) lit. a)

Baterie objęte kodem 20 01 33*

Składowanie

Pojemność magazynowa pojemnika(-ów) używanego(-ych) do jego przechowywania nie przekracza łącznie 400 metrów sześciennych. Na tym terenie składowanych jest nie więcej niż 20 pojemników. Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Dokonane jest zabezpieczenie przed przedostawaniem się oleju do gruntu lub ścieku. Podczas składowania odpady są przechowywane oddzielnie.

ust. 18 pkt 2) lit. b)

13 01 09* 13 02 04* 13 03 06* 13 04 01* 13 07 01*

-

13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 04 03*, 13 07 03*

Składowanie

Pojemność magazynowa pojemnika(-ów) używanego(-ych) do jego przechowywania nie przekracza łącznie 3 metrów sześciennych. Na tym terenie składowanych jest nie więcej niż 20 pojemników. Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Dokonane jest zabezpieczenie przed przedostawaniem się oleju do gruntu lub ścieku. Podczas składowania odpady są przechowywane oddzielnie.

L 117/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności

Graniczne wartości

Inne wymagania

ust. 28

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.