Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 8

Strona 8 z 8

20 01 21*

Składowanie

Maksymalna ilość: 50 metrów sześciennych Maksymalny czas: 3 miesiące

Odpady są składowane w dowolnym bezpiecznym miejscu w taki sposób, aby szkło nie uległo stłuczeniu. Odpady są składowane w sposób, który nie utrudnia ich powtórnego użycia przyjaznego dla środowiska lub recyklingu

(1) Dz.U. L 37 z 13.02.2003, s. 24.

3. Proponowane zwolnienia dla operacji z udziałem zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), które mają być dodane do załącznika 2 przepisów z 2003 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (Irlandia Północna)


Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

Ust. 49

16 02 11*, 20 01 23*

Obróbka (naprawa i/lub renowacja), lecz wyjąwszy odgazowanie i wychwytywanie substancji zubażających ozon, oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu,

Graniczne składowane ilości: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Odpady są składowane i obrabiane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC lub HFC

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/39

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

16 02 13*, 20 01 35*

Obróbka (naprawa i/lub renowacja), lecz wyjąwszy odgazowanie i wychwytywanie substancji zubażających ozon, oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu, Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

ust. 50

16 02 11*, 20 01 23*

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie powinno odbywać się na nieprzepuszczalnej nawierzchni. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Odpady te powinny być składowane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC i HFC; liczba jednostek w stosie nie powinna przekraczać 2; całkowita wysokość stosu nie powinna przekraczać 3,5 metra.

16 02 13*, 20 01 35*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie powinno odbywać się na nieprzepuszczalnej nawierzchni. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w odpowiednich bezpiecznych pojemnikach. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Ten rodzaj odpadów należy składować w taki sposób, aby szkło uległo stłuczeniu.

20 01 21*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 50 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

ust. 51

20 01 21*

Kruszenie w celach zmniejszenia objętości przed zebraniem

Całkowita ilość lamp przetworzonych w każdym 24-godzinnym okresie: maksymalnie 3 tony. Stężenie rtęci w emisjach ≤ 50 μg/m3

Operacja kruszenia przeprowadzana jest w urządzeniach przeznaczonych do zmniejszania objętości przed zebraniem. Operacja kruszenia przeprowadzana jest wyłącznie w tym celu Lampy składowane są pod przykryciem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi. Po kruszeniu lampy przechowywane są w bezpiecznym pojemniku.

(1) Czynności wymienione w niniejszym załączniku są wykonywane w celach odzysku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.