Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30

Strona 1 z 8
L 117/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212)


(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. ZGŁOSZONE KRAJOWE PRZEPISY (1)

W drodze powiadomień z dnia 13 września 2005 r., 18 stycznia 2006 r., 3 i 4 sierpnia 2006 r. oraz 6 grudnia 2006 r. Zjednoczone Królestwo wysłało Komisji proponowane zmiany do istniejących zwolnień z wymogu uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami, dotyczących niebezpiecznych odpadów w Anglii, Walii i Szkocji, określonych w załączniku 3 (czynności zwolnione z wymogu uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami) przepisów z 1994 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (akt urzędowy (SI) nr 1056/1994, ze zmianami).

2) oraz 48A pkt 2) projektu przepisów z 2006 r. dotyczących zwolnień odnośnie do gospodarowania odpadami (zmiana i związane przepisy) (Anglia i Walia), które odnoszą się do niebezpiecznych odpadów. Dla Irlandii Północnej zgłoszono ust. 49–51 aneksu A do załącznika A do załącznika 2 (zwolnienia z obowiązku uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami) do przepisów z 2003 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (Irlandia Północna). Natomiast Szkocja zgłosiła zwolnienia z wymogu uzyskiwania zezwolenia regulujące wspólnie odpady niebezpieczne i nieniebezpieczne (ust. 3 lit. a) (ii), 3 lit. c), 6 pkt 1) i 2), 17 pkt 1), 18 pkt 2) lit a) i b), 28, 36 pkt 1)–3), 38, 39 pkt 1) i 2), 43 pkt 1)–3), 45 pkt 1) i 2), 47 pkt 2) oraz 48 pkt 2) projektu zmiany przepisów z 2006 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (Szkocja)).

2. OCENA (3)

(2)

Zjednoczone Królestwo zgłosiło jedynie ust. 17 pkt 1), 18 pkt 1), 38, 39 pkt 1) i 2), 43, 45 pkt 1) i 2), 47A pkt

(1) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1).

Odnośnie do zgodności z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/689/EWG, zgłoszone zwolnienia odnoszące się do niebezpiecznych odpadów w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji spełniają wymagania określone w tej dyrektywie. Zgłoszone projekty wymieniają rodzaje i maksymalne ilości niebezpiecznych odpadów oraz ustanawiają dalsze wymogi dotyczące prowadzenia działalności związanej ze składowaniem. Typologia ujętych odpadów jest właściwie ustalona zgodnie z decyzją Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów stosownie do art. 1 lit. a) dyrektywy Rady

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/31

75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/404/WE ustanawiającą wykaz niebezpiecznych odpadów zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (1).

(4)

3. WNIOSEK (9)

Ustęp 38 zgłoszonych projektów, obejmujący składowanie odpadów, które są badane w celu ustalenia ich klasyfikacji i zapewnienia, że będą traktowane w prawidłowy sposób, nie zawiera właściwego określenia zgodnie z decyzją 2000/532/WE. Komisja zaakceptowała jednak ten wyjątek, gdyż badanie i analiza odpadów jest niezbędna do ustalenia charakterystyki niektórych odpadów, w tym również tego, czy dany odpad jest niebezpieczny czy nie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.