Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30

Strona 1 z 8
L 117/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212)


(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. ZGŁOSZONE KRAJOWE PRZEPISY (1)

W drodze powiadomień z dnia 13 września 2005 r., 18 stycznia 2006 r., 3 i 4 sierpnia 2006 r. oraz 6 grudnia 2006 r. Zjednoczone Królestwo wysłało Komisji proponowane zmiany do istniejących zwolnień z wymogu uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami, dotyczących niebezpiecznych odpadów w Anglii, Walii i Szkocji, określonych w załączniku 3 (czynności zwolnione z wymogu uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami) przepisów z 1994 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (akt urzędowy (SI) nr 1056/1994, ze zmianami).

2) oraz 48A pkt 2) projektu przepisów z 2006 r. dotyczących zwolnień odnośnie do gospodarowania odpadami (zmiana i związane przepisy) (Anglia i Walia), które odnoszą się do niebezpiecznych odpadów. Dla Irlandii Północnej zgłoszono ust. 49–51 aneksu A do załącznika A do załącznika 2 (zwolnienia z obowiązku uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami) do przepisów z 2003 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (Irlandia Północna). Natomiast Szkocja zgłosiła zwolnienia z wymogu uzyskiwania zezwolenia regulujące wspólnie odpady niebezpieczne i nieniebezpieczne (ust. 3 lit. a) (ii), 3 lit. c), 6 pkt 1) i 2), 17 pkt 1), 18 pkt 2) lit a) i b), 28, 36 pkt 1)–3), 38, 39 pkt 1) i 2), 43 pkt 1)–3), 45 pkt 1) i 2), 47 pkt 2) oraz 48 pkt 2) projektu zmiany przepisów z 2006 r. dotyczących uzyskiwania licencji na gospodarowanie odpadami (Szkocja)).

2. OCENA (3)

(2)

Zjednoczone Królestwo zgłosiło jedynie ust. 17 pkt 1), 18 pkt 1), 38, 39 pkt 1) i 2), 43, 45 pkt 1) i 2), 47A pkt

(1) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1).

Odnośnie do zgodności z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/689/EWG, zgłoszone zwolnienia odnoszące się do niebezpiecznych odpadów w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji spełniają wymagania określone w tej dyrektywie. Zgłoszone projekty wymieniają rodzaje i maksymalne ilości niebezpiecznych odpadów oraz ustanawiają dalsze wymogi dotyczące prowadzenia działalności związanej ze składowaniem. Typologia ujętych odpadów jest właściwie ustalona zgodnie z decyzją Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów stosownie do art. 1 lit. a) dyrektywy Rady

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/31

75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/404/WE ustanawiającą wykaz niebezpiecznych odpadów zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (1).

(4)

3. WNIOSEK (9)

Ustęp 38 zgłoszonych projektów, obejmujący składowanie odpadów, które są badane w celu ustalenia ich klasyfikacji i zapewnienia, że będą traktowane w prawidłowy sposób, nie zawiera właściwego określenia zgodnie z decyzją 2000/532/WE. Komisja zaakceptowała jednak ten wyjątek, gdyż badanie i analiza odpadów jest niezbędna do ustalenia charakterystyki niektórych odpadów, w tym również tego, czy dany odpad jest niebezpieczny czy nie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.