Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40

L 117/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/351/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 1 i 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

o zasięgu międzynarodowym, jak również wszelkich środków ochrony zdrowia wdrażanych w odpowiedzi na te zdarzenia. Powiadomienia te i konsultacje dotyczące chorób zakaźnych wymienionych w załączniku do decyzji nr 2119/98/WE powinny być przekazywane przez system wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowiony decyzją 2000/57/WE równocześnie z powiadomieniem Światowej Organizacji Zdrowia, w celu zapewnienia bezzwłocznego informowania Komisji i innych państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2000/57/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

Załącznik I do decyzji 2000/57/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) określa przypadki podlegające zgłaszaniu w ramach tego systemu przez właściwe organy ds. zdrowia publicznego w każdym państwie członkowskim. System wczesnego ostrzegania i reagowania wspólnotowej sieci powinien być zarezerwowany dla przypadków określonych w załączniku I do decyzji 2000/96/WE (3) lub, zgodnie z art. 7 tej decyzji, dla wszelkich innych chorób zakaźnych, które, występując pojedynczo bądź wraz z innymi podobnymi przypadkami, są czy mogą potencjalnie być zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W swoich konkluzjach z 30 listopada i 1 grudnia 2006 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że aby uniknąć wszelkich opóźnień, Światowa Organizacja Zdrowia powinna być powiadamiana o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia publicznego w skali międzynarodowej w tym samym czasie co sieć wspólnotowa ustanowiona decyzją nr 2119/98/WE. Na mocy Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), które weszły w życie w dniu 15 czerwca 2007 r., właściwe organy państw członkowskich muszą powiadamiać Światową Organizacją Zdrowia lub konsultować się z nią w przypadku niektórych zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego, w szczególności tych, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia publicznego

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2000/57/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/875/WE (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 48). (2) Dz.U. L 21 z 26.1.2000, s. 32. (3) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. Decyzją ostatnio zmieniona decyzją 2007/875/WE.

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/41

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2000/57/WE dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5. Pojawienie się choroby lub zdarzenia sprzyjającego pojawieniu się choroby, w rozumieniu art. 1 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), o ile jest to choroba zakaźna wymieniona w załączniku do decyzji nr 2119/98/WE, oraz związane z nią środki o jakich należy powiadomić Światową Organizację Zdrowia na podstawie art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.