Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40

L 117/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/351/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 1 i 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

o zasięgu międzynarodowym, jak również wszelkich środków ochrony zdrowia wdrażanych w odpowiedzi na te zdarzenia. Powiadomienia te i konsultacje dotyczące chorób zakaźnych wymienionych w załączniku do decyzji nr 2119/98/WE powinny być przekazywane przez system wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowiony decyzją 2000/57/WE równocześnie z powiadomieniem Światowej Organizacji Zdrowia, w celu zapewnienia bezzwłocznego informowania Komisji i innych państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2000/57/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

Załącznik I do decyzji 2000/57/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) określa przypadki podlegające zgłaszaniu w ramach tego systemu przez właściwe organy ds. zdrowia publicznego w każdym państwie członkowskim. System wczesnego ostrzegania i reagowania wspólnotowej sieci powinien być zarezerwowany dla przypadków określonych w załączniku I do decyzji 2000/96/WE (3) lub, zgodnie z art. 7 tej decyzji, dla wszelkich innych chorób zakaźnych, które, występując pojedynczo bądź wraz z innymi podobnymi przypadkami, są czy mogą potencjalnie być zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W swoich konkluzjach z 30 listopada i 1 grudnia 2006 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że aby uniknąć wszelkich opóźnień, Światowa Organizacja Zdrowia powinna być powiadamiana o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia publicznego w skali międzynarodowej w tym samym czasie co sieć wspólnotowa ustanowiona decyzją nr 2119/98/WE. Na mocy Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), które weszły w życie w dniu 15 czerwca 2007 r., właściwe organy państw członkowskich muszą powiadamiać Światową Organizacją Zdrowia lub konsultować się z nią w przypadku niektórych zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego, w szczególności tych, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia publicznego

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2000/57/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/875/WE (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 48). (2) Dz.U. L 21 z 26.1.2000, s. 32. (3) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. Decyzją ostatnio zmieniona decyzją 2007/875/WE.

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/41

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2000/57/WE dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5. Pojawienie się choroby lub zdarzenia sprzyjającego pojawieniu się choroby, w rozumieniu art. 1 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), o ile jest to choroba zakaźna wymieniona w załączniku do decyzji nr 2119/98/WE, oraz związane z nią środki o jakich należy powiadomić Światową Organizację Zdrowia na podstawie art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.