Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 42

Strona 1 z 3
L 117/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/352/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje: W niektórych partiach gumy guar pochodzących lub wysyłanych z Indii stwierdzono wysoki poziom pentachlorofenolu i dioksyn. Takie zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego we Wspólnocie, jeżeli nie zostaną powzięte żadne środki w celu zapobieżenia występowaniu pentachlorofenolu (PCP) i dioksyn w gumie guar. W odpowiedzi na stwierdzenie tych podwyższonych poziomów PCP i dioksyn Komisja odbyła pilną wizytę kontrolną w Indiach w dniach 5–11 października 2007 r. Jej celem było zebranie informacji na temat potencjalnego źródła zanieczyszczenia i ocena środków kontroli stosowanych przez indyjskie władze w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu tego zanieczyszczenia. Zespół przeprowadzający kontrolę stwierdził, że aktualnie nie ma wystarczających danych do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia, a dochodzenie władz indyjskich zostało przeprowadzone niewłaściwie i nie dostarczyło żadnych wniosków. Wobec dostępności pentachlorofenolu sodu i jego zastosowaniu w produkcji gumy guar oraz wobec w głównej mierze samoregulującego przemysłu, kontrole nie są przeprowadzane odpowiednio, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu zanieczyszczenia. Bez uszczerbku dla obowiązków kontrolnych państw członkowskich środki, które zostaną podjęte w odniesieniu do prawdopodobnego przywozu zanieczyszczonych produktów, powinny stanowić kompleksowe i wspólne podejście pozwalające na podjęcie szybkich


(8)

i skutecznych działań oraz uniknięcie zasadniczych różnic między państwami członkowskimi w sposobie podejścia do sytuacji. W związku z tym należy przyjąć środki specjalne na szczeblu wspólnotowym.

(4)

Aby zapobiec oszustwom, mającym na celu uniknięcie stosowania specjalnych warunków przewidzianych w niniejszej decyzji, aby chronić zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt, ważne jest, aby złożone środki spożywcze oraz mieszanki paszowe zawierające znaczne ilości gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii były objęte zakresem niniejszej decyzji. Ustala się zatem próg w wysokości 10 %.

(1)

(5)

Wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. dioksyn i PCB w paszy i żywności przeprowadziło badanie korelacji między PCP i dioksynami w zanieczyszczonej gumie guar z Indii. Z badania można wywnioskować, że guma guar zawierająca PCP na poziomie poniżej 0,01 mg/kg nie zawiera niedopuszczalnych poziomów dioksyn.

(2)

(6)

Laboratorium Vimta w Hyderabad, które odwiedził zespół przeprowadzający kontrolę, jest akredytowane, dobrze wyposażone i ma wykwalifikowany personel. Analizy w zakresie PCP wykonane w tym laboratorium uznano za odpowiednie. Analizy wykonane w innych wizytowanych laboratoriach uznano za nieodpowiednie.

(7)

(3)

Należy postawić wymóg, aby do wszystkich przesyłek gumy guar lub produktów zawierających gumę guar w znacznych ilościach, pochodzących lub wysyłanych z Indii i przywożonych do Wspólnoty, przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi lub zwierzęta, dołączone było sprawozdanie analityczne wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 na potrzeby analizy PCP w żywności i paszy lub przez laboratorium, które przechodzi procedury niezbędne dla uzyskania akredytacji i które wdrożyło odpowiednie systemy kontroli jakości zatwierdzone przez właściwy organ kraju, w którym to laboratorium się znajduje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.