Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 45

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/353/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,


zbadania i umożliwienia państwom członkowskim przyznawania tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnych i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w styczniu 2003 r. władze Zjednoczonego Królestwa otrzymały od spółki Nippon Soda Co. Ltd. wniosek o wpisanie substancji czynnej cyflufenamid do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/636/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do wspomnianej dyrektywy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG poddano ocenie wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniu 30 stycznia 2006 r. (cyflufenamid), w dniu 18 lutego 2005 r. (FEN 560) oraz w dniu 24 maja 2005 r. (flonikamid).

(6)

(2)

W czerwcu 2003 r. władze Francji otrzymały od spółki Société occitane de fabrications et de technologies wniosek dotyczący FEN 560. W decyzji Komisji 2004/131/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(7)

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców uznano za niezbędne zwrócenie się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócenie się do państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie swojej oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG.

(3)

W styczniu 2003 r. władze Francji otrzymały od firmy Enhold B.V. wniosek dotyczący flonikamidu (dawna nazwa: IKI-220). W decyzji Komisji 2004/686/WE (4) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(4)

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne w celu umożliwienia jej szczegółowego

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji. Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego wpisania cyflufenamidu, FEN 560 i flonikamidu do załącznika I zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/45/WE (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, str. 21). (2) Dz.U. L 221 z 4.9.2003, str. 42. (3) Dz.U. L 37 z 10.2.2004, str. 34. (4) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 21.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 117/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające cyflufenamid, FEN 560 lub flonikamid na okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 30 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.