Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 1

Strona 1 z 4
6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


6302 31 00 90) i ex 6302 32 90 (kod TARIC 6302 32 90 19), pochodzącej z Pakistanu. Na wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty nałożono obowiązujące w całym kraju cło antydumpingowe wynoszące 13,1 %.

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1),

uwzględniając art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 397/2004 z dnia 2 marca 2004 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu (2),

(3)

W maju 2006 r. po wszczęciu z urzędu, na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, częściowego tymczasowego przeglądu środków antydumpingowych Rada rozporządzeniem (WE) nr 695/2006 (3) zmieniła rozporządzenie (WE) nr 397/2004 i ustaliła nowe stawki celne wynoszące od 0 % to 8,5 % w oparciu o nowy okres objęty dochodzeniem zawierający się pomiędzy dniem 1 kwietnia 2003 r. a dniem 31 marca 2004 r. Biorąc pod uwagę dużą liczbę współpracujących producentów eksportujących, ustalono odpowiednią próbę.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Przedsiębiorstwom objętym próbą przyznano indywidualne stawki celne ustalone podczas dochodzenia przeglądowego, natomiast innym współpracującym przedsiębiorstwom nieobjętym próbą przyznano ważoną średnią stawkę cła wynoszącą 5,8 %. Cło wynoszące 8,5 % zostało nałożone na przedsiębiorstwa, które albo nie zgłosiły się, albo nie współpracowały w dochodzeniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 397/2004 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty bawełnianej bielizny pościelowej klasyfikowanej zgodnie z kodami CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (kod TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (kod TARIC

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 397/2004 przyznaje pakistańskim producentom eksportującym, którzy spełniają trzy kryteria wymienione w tym samym artykule, możliwość bycia traktowanym jak przedsiębiorstwa współpracujące nieobjęte próbą („status podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący” lub „SNPE”).

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 925/2007 (Dz.U. L 202 z 3.8.2007, s. 1).

W rozporządzeniu (WE) nr 925/2007 określono ustalenia dotyczące osiemnastu pakistańskich przedsiębiorstw, które wystąpiły z wnioskiem o SNPE. Czterem spośród tych przedsiębiorstw przyznano SNPE, natomiast wnioski pozostałych czternastu przedsiębiorstw odrzucono.

(3) Dz.U. L 121 z 6.5.2006, s. 14.

L 118/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH (6)

do wykazu producentów eksportujących w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Trzynaście kolejnych pakistańskich przedsiębiorstw zwróciło się z wnioskiem o przyznanie im SNPE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 30 z 20086.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.