Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 14

L 118/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono niezwłocznie wejść w życie,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 374/2008 (Dz.U. L 113 z 25.4.2008, s. 15).

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/15

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: „(1) Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Nazwisko w oryginalnym alfabecie: Бypaнов Суxайл Фатиллоевич, adres: Massiv Kara-Su-6, budynek 12, m. 59, Taszkent, Uzbekistan, data urodzenia: 1983 r. Miejsce urodzenia: Taszkent, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozie Al–Kaidy w prowincji Chost; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 2004 r. w Uzbekistanie; e) w 2000 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 159, cz. 3 (Zamachy na konstytucyjny ustrój Republiki Uzbekistanu) i art. 248 (Nielegalne posiadanie broni, amunicji i substancji wybuchowych lub ładunków wybuchowych); f) wydano za nim nakaz aresztowania. (2) Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Nazwisko w oryginalnym alfabecie: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Adres: ul. S. Jalilov 14, Khartu, region Andidżanu, Uzbekistan. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: region Andidżanu, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozach Al–Kaidy; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 1999 i 2004 r. w Uzbekistanie; e) w marcu 1999 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 154 (Służba w obcym wojsku), 155 (Terroryzm), 156 (Nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym, rasowym i religijnym), 159 (Zamachy na ustrój konstytucyjny Republiki Uzbekistanu), 242 (Organizacja środowiska przestępczego) i 244 (Niezawiadomienie o przestępstwie lub ukrywanie go); f) wydano za nim nakaz aresztowania.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 30 z 20086.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.