Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 2

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/31

(7)

Wystarczające byłoby przytoczenie pierwszego zdania art. 20 TWE. Zdanie drugie odnosi się do obowiązku państw członkowskich dotyczącego podejmowania przez nie międzynarodowych rokowań wymaganych do zapewnienia ochrony dyplomatycznej i konsularnej i nie ma bezpośredniego znaczenia dla obywateli. Komisja planuje stworzenie strony internetowej poświęconej kwestiom ochrony konsularnej, gdzie będzie zamieszczać informacje praktyczne, np. zaktualizowane dane teleadresowe przedstawicielstw państw członkowskich w krajach trzecich. Korzystne byłoby zamieszczenie w paszportach krajowych, obok treści art. 20 TWE, także odniesienia do tej strony internetowej jako wspólnego źródła informacji na temat omawianego prawa. W celu zminimalizowania obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich wskazane byłoby zalecenie państwom członkowskim zamieszczania treści art. 20 TWE w nowych paszportach wydawanych po dniu 1 lipca 2009 r. Aby informacje te dotarły również do obywateli, którym wydano paszporty niezawierające odniesienia do art. 20 TWE, należy zalecić umieszczanie na zewnętrznej części tylnej okładki takich paszportów naklejki. Zamieszczanie treści art. 20 TWE w paszportach przyczyniłoby się do znaczącego zwiększenia wiedzy obywateli o prawie do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne, przy niewielkim nakładzie kosztów ze strony państw członkowskich,


NINIEJSZYM ZALECA:

(8)

1) państwom członkowskim zamieszczanie pierwszego zdania art. 20 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz odniesienie do strony internetowej UE (http://ec.europa.eu/consularprotection) w paszportach wydawanych po dniu 1 lipca 2009 r.;

2) państwom członkowskim udostępnianie posiadaczom paszportów wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r. naklejki z informacjami określonymi powyżej w pkt 1;

(9)

3) państwom członkowskim powiadamianie Komisji, w terminie 18 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego zalecenia w Dzienniku Urzędowym, o działaniach podjętych w związku z tym zaleceniem.

(10)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.

(11)

W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.