Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 11

Strona 1 z 3
7.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/357/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zapalniczki są z natury produktami niebezpiecznymi ze względu na to, że wydzielają ogień lub ciepło oraz zawierają, często znajdujący się pod ciśnieniem, płyn lub gaz palny. Najczęstszym zagrożeniem związanym z niewłaściwym używaniem zapalniczek jest pożar, poparzenie, wybuch, mogące prowadzić do eksplozji w związku z istnieniem źródła ciepła.

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/95/WE nakłada na producentów obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych.

Zapalniczki nie są wprawdzie przeznaczone dla dzieci, jednak niewłaściwe używanie zapalniczek, zwłaszcza przez małe dzieci nie jest rzadkim zjawiskiem. Należy to uwzględnić szacując bezpieczeństwo tego typu produktów. Dotyczy to w szczególności zapalniczek jednorazowego użytku, sprzedawanych w dużych ilościach, często po kilka sztuk w opakowaniu, uznawanych przez konsumentów za produkt o niskiej wartości, którego łatwo można się pozbyć, jak i zapalniczek atrakcyjnych dla małych dzieci ze względu na swój kształt albo interesujące elementy przyciągające uwagę dzieci.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt powinien zostać uznany za bezpieczny, w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń określonych w odpowiednich normach krajowych, jeżeli jest zgodny z dobrowolnymi normami krajowymi transponującymi normy europejskie.

(6)

Niewłaściwe używanie zapalniczek przez małe dzieci może prowadzić do pożarów powodujących poważne szkody na osobie i mieniu, łącznie ze śmiercią. Z tego powodu zapalniczki są źródłem poważnego zagrożenia związanego z niewłaściwym używaniem ich przez dzieci.

(3)

Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie powinny być ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te mają na celu zapewnienie, że produkty spełniają ogólne wymogi bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie.

(7)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4.

W 1998 r. Komisja wydała zalecenie normalizacyjne nr M/266 do CEN dotyczące zapalniczek i odnoszące się do bezpieczeństwa konsumentów i dzieci, w wyniku którego powstała Norma Europejska EN 13869:2002: Zapalniczki – Zapalniczki z utrudnionym uruchamianiem przez dzieci – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

L 120/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2008

(8)

Mając na uwadze, że zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów są zagrożone, w szczególności przez predyspozycje małych dzieci oraz prawdopodobieństwo, że będą one posługiwały się zapalniczkami i niewłaściwie je użytkowały oraz, że zagrożenie z tym związane może zostać skutecznie wyeliminowane jedynie za pomocą środków przyjętych na poziomie Wspólnoty, Komisja przyjęła dnia 11 maja 2006 r. decyzję 2006/502/WE (1) na podstawie art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, na mocy której państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, iż jedynie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci będą wprowadzane na rynek oraz zakazać wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 15 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.