Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 14

L 120/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek (2008/358/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem 2005/380/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł W decyzji 2005/380/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu: „Członkowie co roku podpisują zobowiązanie do działania na rzecz interesu publicznego oraz deklarację wskazującą brak albo obecność interesu mogącego naruszać ich obiektywność.”; 2) w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: „Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). ___________ (*) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.”; 3) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

Decyzją 2005/380/WE utworzono grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek, powołaną do celów rozpatrywania, omawiania i doradzania Komisji w zakresie ładu korporacyjnego i prawa spółek. Decyzję 2005/380/WE stosuje się do dnia 27 kwietnia 2008 r. Doradztwo grupy ekspertów okazało się bardzo cenne, w szczególności w odniesieniu do realizowanych inicjatyw Komisji w zakresie ładu korporacyjnego i prawa spółek, dotyczących zwłaszcza statutu europejskiej spółki prywatnej oraz uproszczenia prawa spółek przewidzianego w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2008 (1), jak również w odniesieniu do oceny stosowania istniejącego prawodawstwa w zakresie ładu korporacyjnego i prawa spółek. W celu zapewnienia ciągłości i pomocy w skutecznym zakończeniu tych projektów, mandat grupy należy przedłużyć do czerwca 2009 r. Należy zagwarantować, że członkowie grupy udzielają obiektywnych porad specjalistycznych. Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2).

(2)

(3)

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2009 r.”.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) COM(2007) 640 wersja ostateczna, 23.10.2007. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 15 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.