Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15

Strona 1 z 2
7.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego (2008/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3),


a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

W art. 157 ust. 1 Traktatu Wspólnocie i państwom członkowskim powierzono zadanie czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Wspólnoty. W art. 157 ust. 2 w szczególności wezwano państwa członkowskie do wzajemnej konsultacji w powiązaniu z Komisją i, w miarę potrzeby, do koordynacji swoich działań. Komisja może podjąć każdą użyteczną inicjatywę w celu wspierania takiej koordynacji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego

(2)

W komunikacie „Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej – Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (1) Komisja ogłosiła zamiar wyjścia z inicjatywą w dziedzinie żywności, dotyczącą konkurencyjności wspólnotowego przemysłu rolnospożywczego.

Ustanawia się Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Zadania grupy są następujące: 1) zajmowanie się kwestiami kształtującymi obecnie i w przyszłości konkurencyjność wspólnotowego przemysłu rolnospożywczego, a także zagadnieniami powiązanymi; 2) określanie czynników mających wpływ na sytuację przemysłu rolno-spożywczego Wspólnoty pod względem konkurencyjności i stabilności, w tym spodziewanych wyzwań i tendencji wpływających na konkurencyjność; 3) sformułowanie zestawu zaleceń sektorowych skierowanych do osób i podmiotów kształtujących politykę na poziomie wspólnotowym. Artykuł 3

(3)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie grupy wysokiego szczebla, złożonej głównie z ekspertów w dziedzinie konkurencyjności wspólnotowego przemysłu rolno-spożywczego oraz w dziedzinach pokrewnych, jak bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia i środowiska, a także określenie jej zadań i struktury.

(4)

Grupa powinna zajmować się kwestiami kształtującymi obecnie i w przyszłości konkurencyjność wspólnotowego przemysłu rolno-spożywczego. Na podstawie wyników prowadzonych dyskusji grupa powinna sformułować zestaw zaleceń sektorowych dotyczących polityki, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu rolno-spożywczego zgodnie z polityką Wspólnoty, w szczególności zgodnie z celami bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia, polityki rolnej i zrównoważonego rozwoju.

(5)

Grupa powinna składać się z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron, w szczególności reprezentujących producentów wytwarzających produkty na potrzeby przemysłu rolnospożywczego, użytkowników produktów tego przemysłu, konsumentów oraz społeczeństwo obywatelskie.

Konsultacje Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii związanej z konkurencyjnością wspólnotowego przemysłu rolnospożywczego.

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 38). (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.