Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 17

7.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2008/360/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunki przyznawania wspólnotowego wkładu finansowego wskazują, że nie można uznać całej zgłoszonej we wniosku kwoty wydatków za kwalifikowalną. Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Niderlandom w pismach z dnia 12 lipca 2007 r., 26 października 2007 r. i 5 grudnia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

W Niderlandach wystąpiły w 2003 r. ogniska ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Decyzją Komisji 2003/678/WE z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (2) przyznano Niderlandom wkład finansowy ze Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. Zgodnie z wymienioną decyzją przewidziano wypłatę pierwszej raty w wysokości 40 000 000 EUR. Na mocy wymienionej decyzji pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty należy wypłacić na podstawie wniosków złożonych przez Niderlandy w dniach 14 marca 2004 r., 26 lipca 2005 r. i 2 listopada 2006 r.

(8)

(2)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. na mocy decyzji 2003/678/WE ustala się na 65 516 152,41 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 37). (2) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, s. 53. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2004/27/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, s. 45).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 15 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.