Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 20

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 20

Strona 1 z 4
L 120/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2008

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721) (2008/362/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

Jednakże części tego zalecenia związane z audytem ustawowym jednostek interesu publicznego stały się nieaktualne ze względu na ostatnie wydarzenia międzynarodowe i tendencje do wprowadzania dla tych audytów systemów zewnętrznego zapewniania jakości, zarządzanych niezależnie od branży audytowej, gdzie kontrola zapewniania jakości jest dokonywana przez osoby niebędące praktykującymi audytorami.


a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zewnętrzne zapewnienie jakości audytu ustawowego jest niezbędne dla zagwarantowania wysokiej jakości audytu. Dodaje to wiarygodności publikowanym informacjom finansowym i zapewnia lepszą ochronę udziałowców/akcjonariuszy, inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. System zewnętrznego zapewniania jakości powinien zatem być obiektywny i niezależny od branży audytowej.

Kryteria określone w dyrektywie 2006/43/WE nadal umożliwiają istnienie znaczących różnic w organizacji systemów zewnętrznego zapewniania jakości audytu ustawowego i firm audytorskich w państwach członkowskich. Należy unikać różnic w postrzeganiu przez zainteresowane strony jakości ustawowych audytorów i firm audytorskich w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do art. 34 dyrektywy 2006/43/WE. Dyrektywa 2006/43/WE zawiera również zachętę dla systemów nadzoru publicznego państw członkowskich do osiągnięcia skoordynowanego podejścia do przeprowadzania kontroli zapewniania jakości.

(2)

Artykuły 29 i 43 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady ustanawiają wysokie kryteria 84/253/EWG (1) w odniesieniu do systemów zapewniania jakości dla wszystkich biegłych rewidentów i firm audytorskich. Dyrektywa zawiera niektóre koncepcje ujęte w zaleceniu Komisji 2001/256/WE z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zapewniania jakości audytu ustawowego w Unii Europejskiej: minimalne wymagania (2).

(5)

(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 53). (2) Dz.U. L 91 z 31.3.2001, s. 91.

W odniesieniu do audytu jednostek interesu publicznego priorytet stanowi współpraca między państwami członkowskimi. Należy zapewnić dalsze wskazówki dotyczące systemów zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu w tych jednostkach. Dlatego należy wydać nowe zalecenie, które byłoby bardziej aktualne niż zalecenie 2001/256/WE oraz które uwzględniłoby nowe tendencje międzynarodowe i szczególne potrzeby państw członkowskich. Jednakże nie istnieje potrzeba opracowania szczegółowych wskazówek dotyczących systemów zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu w jednostkach innych niż jednostki interesu publicznego.

7.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/21

(6)

Kontrole powinny przyczyniać się do poprawy jakości audytu dokonywanego przez kontrolowanych biegłych rewidentów lub firmy audytorskie i powinny być regularne i prewencyjne. Ich celem powinno być zbudowanie i utrzymanie zaufania do audytu ustawowego i tym samym do rynków finansowych. Dlatego niniejsze zalecenie nie powinno dotyczyć doraźnych dochodzeń wynikających z ewentualnego naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 15 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.