Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 8

Strona 1 z 2
L 120/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,


Stwierdza się, że spinosad jest nowym insektycydem pochodzenia mikrobiologicznego, który jest niezbędny w zwalczaniu niektórych głównych szkodników oraz który przyczynia się znacznie do trwałości systemu produkcji w zakresie rozwiązywania problemów szkodników roślinnych. Jednakże w trakcie stosowania go należy zredukować do minimum zagrożenie jakie przedstawia on dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z włączeniem spinosadu należy wyjaśnić, że użycie mikroorganizmów jest zwykle dopuszczalne w rolnictwie ekologicznym dla celów zwalczania szkodników lub chorób roślin, podczas gdy produkty wytwarzane przez mikroorganizmy muszą być ujęte w osobnym wykazie.

(1)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, niektóre państwa członkowskie przedstawiły innym państwom członkowskim oraz Komisji informacje w celu włączenia pewnych produktów do załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

(6)

Stwierdza się, że dwuwęglan potasu jest niezbędny w zwalczaniu różnych chorób grzybiczych szeregu roślin i może przyczynić się do zmniejszenia stosowania miedzi i siarki w przypadkach zwalczania niektórych szkodników u pewnych roślin.

(2)

Komisja zwróciła się do powołanej ad-hoc grupy ekspertów o wydanie zaleceń w sprawie zezwolenia na stosowanie w rolnictwie ekologicznym spinosadu, dwuwęglanu potasu i oktanianu miedzi oraz na rozszerzenie stosowania etylenu w celu przyśpieszania dojrzewania owoców cytrusowych oraz hamowania kiełkowania ziemniaków i cebuli, w świetle przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne.

(7)

Oktanian miedzi jest nowym preparatem, który może mieć takie samo zastosowanie jak inne związki miedzi, zawarte w części B załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Całkowita ilość miedzi użytej w czasie jednego sezonu jest niższa w przypadku stosowania oktanianu miedzi.

(8) (3)

Grupa ekspertów przekazała służbom Komisji sprawozdanie z dnia 22 i 23 stycznia 2008 r. (2), w którym zalecono zezwolenie na stosowanie w pewnych warunkach spinosadu, dwuwęglanu potasu oraz oktanianu miedzi oraz rozszerzenie, przy spełnieniu pewnych warunków, stosowania etylenu w celu przyśpieszania dojrzewania owoców cytrusowych i hamowania kiełkowania ziemniaków i cebuli. W świetle sprawozdania tej grupy ekspertów oraz wyżej wspomnianych faktów Komisja uważa, że pewne produkty powinny być dozwolone w rolnictwie ekologicznym, a stosowanie etylenu powinno zostać rozszerzone.

Etylen jest już włączony do części B załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 jako substancja tradycyjnie stosowana w rolnictwie ekologicznym. Wydawało się właściwym uzupełnienie warunków używania tej substancji, tak aby obejmowały one dwa dodatkowe zastosowania, które uważane są za podstawowe: dojrzewanie owoców cytrusowych, w przypadku gdy zabieg ten jest częścią strategii zapobiegania powodowanym przez muchy szkodom owoców cytrusowych, oraz hamowanie kiełkowania ziemniaków i cebuli.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 15 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.