Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 11

Strona 1 z 21
8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/11

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 porozumienia o nadzorze i trybunale,


UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC wyrok Trybunału EFTA w sprawie E-6/98 rząd Norwegii przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (5),

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu nr 172/02/COL z dnia 25 września 2002 r. proponującą odpowiednie środki w odniesieniu do systemu zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne (6) oraz pismo władz Norwegii z dnia 29 października 2002 r. akceptujące odpowiednie środki,

UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 ust. 2 w części I oraz art. 4 ust. 4, art. 6 i art. 7 ust. 5 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu nr 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne (7),

UWZGLĘDNIAJĄC Wytyczne Urzędu (4) w sprawie stosowania

i wykładni art. 61 i 62 porozumienia EOG,

(1) (2) (3) (4) Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej porozumieniem EOG. Zwane dalej porozumieniem o nadzorze i trybunale. Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 porozumienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 porozumienia o nadzorze i trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, suplement EOG nr 32. Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 17.6.2005 r. Wytyczne zwane są dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

PO WEZWANIU zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami określonymi powyżej (8), (5) Sprawa E-6/98 Rząd Norwegii przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA [1999] Zb. Orz. Trybunału EFTA, str. 76. (6) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 172/02/COL. Wszystkie wspomniane poniżej decyzje dotyczące pomocy państwa wydane przez Urząd Nadzoru EFTA znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/ 7) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 218/03/COL, opublikowana ( w Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 25–41. (8) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/04/COL, opublikowana w Dz.U. C 60 z 10.3.2005, str. 9–25.

L 122/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

I. FAKTY

1. Procedura W myśl art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 porozumienia o nadzorze i trybunale, władze Norwegii zgłosiły zamiar zastosowania obniżonych stawek składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność w określonych sektorach gospodarki oraz zlokalizowanych w wyznaczonych strefach geograficznych 2, 3 oraz 4 w Norwegii. Misja Norwegii przy Unii Europejskiej przesłała zgłoszenie w piśmie z dnia 26 kwietnia 2004 r., przekazując pisma z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz z Ministerstwa Finansów, oba z datą 23 kwietnia 2004 r., które wpłynęły do Urzędu i zostały zarejestrowane dnia 27 kwietnia 2004 r. (nr 278992).

społecznych. Składki są obliczane na podstawie wynagrodzeń brutto pracowników i różnicowane w zależności od miejsca zamieszkania pracownika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 33 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

 • Dz. U. L122 - 32 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L122 - 30 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

 • Dz. U. L122 - 3 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia 2 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L122 - 1 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.