Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 30

L 122/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem EOG,

uwzględniając Porozumienie w sprawie udziału Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem o Rozszerzeniu EOG (1),


uwzględniając protokół 38a dotyczący mechanizmu finansowego EOG, włączony do Porozumienia EOG na mocy Porozumienia o Rozszerzeniu EOG,

uwzględniając porozumienie pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2004–2009 (2),

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiającą Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiającą Komitet ds. Mechanizmu Finansowego,

uwzględniając decyzję Komitetu ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale nr 15/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. dotyczącą mandatu Komisji Obrachunkowej EFTA („krajów EOG-EFTA”),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Komisja Obrachunkowa EFTA pełni funkcję najwyższej władzy w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach mechanizmu finansowego EOG na okres 2004–2009 (zwanego dalej „mechanizmem finansowym EOG”). Zadania Komisji Obrachunkowej obejmują kontrolę projektów w państwach-beneficjentach, nadzór nad prowadzonym przez państwa-beneficjentów zarządzaniem projektami oraz nad wdrażaniem przez nie mechanizmu finansowego EOG. Komisja Obrachunkowa sprawuje również kontrolę nad zarządzaniem mechanizmem finansowym EOG przez Biuro Mechanizmów Finansowych.

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, s. 11 oraz Suplement EOG nr 23 z 29.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, s. 81 oraz Suplement EOG nr 23 z 29.4.2004, s. 58.

8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/31

Artykuł 2 Członkowie Komisji Obrachunkowej są obywatelami państw EFTA będących stronami Porozumienia EOG, a najlepiej członkami najwyższych krajowych organów kontroli w państwach EFTA. Ich niezależność musi być niekwestionowana. Urzędnik zatrudniony w jakiejkolwiek instytucji EFTA może zostać członkiem Komisji Obrachunkowej dopiero po upływie trzech lat od chwili zakończenia pracy w tej instytucji. Artykuł 3 Członkami Komisji Obrachunkowej przeprowadzającymi kontrole zgodnie z art. 1 są osoby powołane decyzją Komitetu ds. Porozumienia o Nadzorze i Trybunale nr 15/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. na określoną w tej decyzji długość kadencji. Artykuł 4 Członkowie Komisji Obrachunkowej są w pełni niezależni w wykonywaniu swych obowiązków. Artykuł 5 Przeprowadzając kontrole działań odnoszących się do obu mechanizmów finansowych, Członkowie Komisji Obrachunkowej współpracują ściśle z osobą lub osobami, którym powierzono prowadzenie analogicznych kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego za okres 2004–2009. Artykuł 6 Koszty przeprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych kontroli w rozumieniu art. 1 są finansowane z budżetu administracyjnego mechanizmu finansowego EOG. Stały Komitet podejmuje decyzję o wysokości przyznawanych środków na podstawie odnośnej propozycji przedstawionej przez Komisję Obrachunkową. Artykuł 7 Zatrudnieni eksperci zewnętrzni mogą wspomagać Komisję Obrachunkową w jej pracach. Eksperci zewnętrzni muszą spełniać te same wymogi niezależności co członkowie Komisji Obrachunkowej i również przestrzegać zawartego w art. 5 obowiązku współpracy. Artykuł 8 Komisja Obrachunkowa odpowiada przed Stałym Komitetem Państw EFTA w sprawach dotyczących kontroli w rozumieniu art. 1. Komisja może przedstawiać propozycje działań. Artykuł 9 Komisja Obrachunkowa ustala swój regulamin wewnętrzny określający zasady przeprowadzania kontroli zarządzania finansowego Instrumentu Finansowego i projektów realizowanych w jego ramach i przedkłada go do zatwierdzenia Stałemu Komitetowi Państw EFTA. Artykuł 10 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 11 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2006 r. W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Sekretarz Generalny

William ROSSIER

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 33 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

 • Dz. U. L122 - 32 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L122 - 11 z 20088.5.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

 • Dz. U. L122 - 3 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia 2 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L122 - 1 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.