Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 33

Strona 1 z 3
8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/33

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2005/SC z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, którą niniejszym uchyla się, uznając fakt, że w interesie publicznym leży zapewnienie otwartego dostępu do dokumentów zgodnie z jasno określonymi ramami prawnymi, przy uwzględnieniu mających zastosowanie przepisów krajowych, uwzględniając fakt, że podczas rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów zasada otwartości musi być stosowana w możliwie najszerszym zakresie,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Sekretariat EFTA podaje do wiadomości publicznej dokumenty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji poprzez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej. Artykuł 2 1. Każdy może złożyć wniosek o dostęp do dokumentów związanych z EOG (zwanych dalej „dokumentami”), które zostały sporządzone albo otrzymane przez Sekretariat EFTA i znajdują się w posiadaniu Sekretariatu EFTA. 2. Dostęp do dokumentu przyznaje się, jeśli nie mają zastosowania ograniczenia określone w poniższych artykułach. Artykuł 3 1. Odmawia się dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:

a) interesu publicznego w odniesieniu do: bezpieczeństwa publicznego, kwestii obronnych i wojskowych, stosunków międzynarodowych, finansowej, monetarnej czy gospodarczej polityki państwa EFTA; b) prywatności i integralności jednostki, w szczególności zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym państw EFTA odnoszącym się do ochrony danych osobowych. 2. Odmawia się dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:

a) interesów gospodarczych osoby fizycznej lub prawnej, w tym własności intelektualnej; b) postępowania sądowego lub doradztwa prawnego; c) celu kontroli, dochodzenia czy audytu. 3. Odmawia się dostępu do dokumentu sporządzonego do celów wewnętrznych, który odnosi się do sprawy, w której nie podjęto decyzji, jeśli ujawnienie takiego dokumentu naruszyłoby proces podejmowania decyzji. 4. Odmawia się dostępu do dokumentu, zawierającego opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego jako część rozważań i konsultacji wstępnych, nawet po podjęciu decyzji, jeśli ujawnienie takiego dokumentu naruszyłoby proces podejmowania decyzji. 5. W odniesieniu do dokumentów osób trzecich przekazanych Sekretariatowi EFTA, Sekretariat EFTA konsultuje się z daną osobą trzecią, aby ocenić, czy wyjątek określony w ust. 1 albo 2 ma zastosowanie, chyba że jest oczywiste, że dokument ten podlega lub nie podlega ujawnieniu.

L 122/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

6. W przypadkach określonych w ust. 2–4 powyżej przyznaje się mimo wszystko dostęp, w całości lub w części, jeśli państwa EFTA zgadzają się, że istnieje nadrzędny interes publiczny przemawiający za ujawnieniem. Artykuł 4 Państwo EFTA może zażądać od Sekretariatu EFTA nieujawnienia dokumentów pochodzących od tego państwa bez jego uprzedniej zgody. Artykuł 5 Jeśli wyjątek obejmuje jedynie część dokumentu, którego dotyczy wniosek, pozostałe części dokumentu podlegają ujawnieniu. Artykuł 6 1. Wnioski o dostęp do dokumentu składa się w dowolnej formie pisemnej, także w formie elektronicznej, w języku angielskim, w sposób wystarczająco precyzyjny, by Sekretariat EFTA mógł ustalić, którego dokumentu dotyczy wniosek. 2. Jeśli wniosek nie jest wystarczająco precyzyjny, Sekretariat EFTA zwraca się do wnioskodawcy o wyjaśnienie zawartości wniosku i udziela mu w tym pomocy, na przykład dostarczając informacji zgodnie z art. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 32 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L122 - 30 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

 • Dz. U. L122 - 11 z 20088.5.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

 • Dz. U. L122 - 3 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia 2 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L122 - 1 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.