Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 7

Strona 1 z 3
8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kości globalnych kontyngentów taryfowych na poszczególne produkty, na które przyznano kontyngenty taryfowe w ramach systemów umownych.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. (3) Czarnogóra i Kosowo (4) zostały wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (5); art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 stał się zatem nieaktualny i powinien zostać skreślony. Czarnogóra pozostanie beneficjentem rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 w takim zakresie, w jakim rozporządzenie to przewiduje koncesje, które są bardziej korzystne niż koncesje istniejące w ramach obecnego systemu umownego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2007/2000,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (1), w szczególności jego artykuł 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 przewiduje nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Wspólnoty dla prawie wszystkich produktów pochodzących z krajów i terytoriów objętych procesem stabilizacji i stowarzyszania.

(7)

(2)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, podpisano w Luksemburgu w dniu 15 października 2007 r. Do czasu zakończenia procedur koniecznych, aby układ ten wszedł w życie, 1 stycznia 2008 r. podpisano, zawarto i wprowadzono w życie umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2007/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Porozumienia preferencyjne 1. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustanowionych w art. 4, produkty pochodzące z Bośni i Hercegowiny oraz z obszarów celnych Serbii lub Kosowa, inne niż ujęte w pozycjach nr 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 i 2204 Nomenklatury Scalonej, zostają dopuszczone do przywozu na obszar Wspólnoty bez ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym i podlegają zwolnieniu z opłat celnych i opłat o skutku równoważnym.

(3) Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 5. (4) Zgodnie z definicją UNSCR 1244. (5) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1398/2007 (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 5).

(3)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa ustanawiają umowny system handlowy pomiędzy Wspólnotą a Czarnogórą. Dwustronne koncesje handlowe ze strony Wspólnoty są równoważne w stosunku do koncesji mających zastosowanie w ramach jednostronnych autonomicznych środków handlowych wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 33 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

 • Dz. U. L122 - 32 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L122 - 30 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

 • Dz. U. L122 - 11 z 20088.5.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

 • Dz. U. L122 - 3 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia 2 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L122 - 1 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.