Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 774)

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 1

Strona 1 z 35
8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 774)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2008/333/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szczegółowości i potrzebę regularnego aktualizowania nie są wyczerpująco ujęte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 3, art. 22 lit. a), art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 ma zastosowanie do państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+, począwszy od dat, które zostaną określone przez Radę na podstawie jednomyślnej decyzji jej członków — przedstawicieli rządów państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+. Daty te są ustalane między innymi po przyjęciu przez Komisję niezbędnych środków wykonawczych. Wspomniane środki wykonawcze obejmują te aspekty SIS II, które z uwagi na swój charakter techniczny, poziom

Środki wykonawcze obejmują podręcznik SIRENE zawierający szczegółowe zasady wymiany informacji uzupełniających. Informacje uzupełniające to informacje, które nie są przechowywane w SIS II, ale są związane z wpisami do SIS II, i które wymienia się w następujących okolicznościach: w celu umożliwienia państwom członkowskim wzajemnej konsultacji lub wzajemnego informowania się podczas dokonywania wpisu; w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań po uzyskaniu trafienia w systemie; w przypadku niemożności podjęcia wymaganego działania; w kwestiach dotyczących jakości danych SIS II; w kwestiach dotyczących zgodności i priorytetu wpisów; w kwestiach związanych z prawami dostępu. Do pozostałych środków wykonawczych należą protokoły i procedury techniczne zapewniające kompatybilność N.SIS II z CS-SIS; techniczne zasady wpisywania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych; specyfikacja specjalnej kontroli jakości stwierdzającej, czy fotografie i odciski linii papilarnych wprowadzane do SIS II spełniają minimalny standard jakości danych; techniczne zasady wpisywania i dalszego przetwarzania danych dodatkowych wprowadzanych w celu rozwiązywania problemów związanych z tożsamością przywłaszczoną oraz techniczne zasady tworzenia odsyłaczy do innych wpisów.

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.

L 123/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

8.5.2008

Podręcznik SIRENE powinien być ważnym narzędziem dla pracowników SIRENE w ich codziennej pracy związanej z SIS II. Powinien także pełnić rolę praktycznego informatora i ułatwiać działanie całego biura SIRENE.

(6)

Ponieważ niektóre zasady o charakterze technicznym mają bezpośredni wpływ na pracę użytkowników końcowych w państwach członkowskich, wskazane jest ujęcie ich w jednym dokumencie.

(11)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3); dlatego też Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu. W związku z tym niniejszej decyzji nie należy kierować do Irlandii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 76 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1148)

  • Dz. U. L123 - 39 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.