Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 39

Strona 1 z 35
8.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2008/334/WSiSW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jej art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 4, art. 22 lit a), art. 38 ust. 3, art. 51 ust. 4 i art. 52 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

przetwarzania danych dodatkowych wprowadzanych w celu rozwiązywania problemów związanych z tożsamością przywłaszczoną oraz techniczne zasady tworzenia odsyłaczy do innych wpisów. Podręcznik SIRENE powinien być ważnym narzędziem dla pracowników SIRENE w ich codziennej pracy związanej z SIS II. Powinien także pełnić rolę praktycznego informatora i ułatwiać działanie całego biura SIRENE. Ponieważ niektóre zasady o charakterze technicznym mają bezpośredni wpływ na pracę użytkowników końcowych w państwach członkowskich, wskazane jest ujęcie ich w jednym dokumencie. Niniejsza decyzja stanowi niezbędną podstawę prawną do przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres stosowania Traktatu o Unii Europejskiej („Traktat UE”). Decyzja Komisji 2008/333/WE (2) w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowi niezbędną podstawę prawną w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („Traktat WE”). Fakt, że na podstawę niezbędną do przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) składają się dwa oddzielne instrumenty, nie narusza zasady, zgodnie z którą te środki wykonawcze stanowią jeden tylko dokument. Niemniej dla zachowania jasności przedmiotowy załącznik należy zamieścić w załącznikach do obu decyzji. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w myśl art. 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu UE i Traktatu WE oraz art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3). Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Irlandii zgodnie z art. 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu UE i Traktatu WE oraz art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4).

(6)

Decyzja 2007/533/WSiSW ma zastosowanie do państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+, począwszy od dat, które zostaną określone przez Radę na podstawie jednomyślnej decyzji jej członków — przedstawicieli rządów państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+. Daty te są ustalane między innymi po przyjęciu przez Komisję niezbędnych środków wykonawczych, jak również po spełnieniu innych warunków. Wspomniane środki wykonawcze obejmują te aspekty SIS II, które z uwagi na swój charakter techniczny, poziom szczegółowości i potrzebę regularnego aktualizowania nie są wyczerpująco ujęte w przepisach decyzji 2007/533/WSiSW. Środki wykonawcze obejmują podręcznik SIRENE, zawierający szczegółowe zasady wymiany informacji uzupełniających. Informacje uzupełniające to informacje, które nie są przechowywane w SIS II, ale są związane z wpisami do SIS II, i które wymienia się w następujących okolicznościach: w celu umożliwienia państwom członkowskim wzajemnej konsultacji lub wzajemnego informowania się podczas dokonywania wpisu; w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań po uzyskaniu trafienia w systemie; w przypadku niemożności podjęcia wymaganego działania; w kwestiach dotyczących jakości danych SIS II; w kwestiach dotyczących zgodności i priorytetu wpisów; w kwestiach związanych z prawami dostępu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 76 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1148)

  • Dz. U. L123 - 1 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 774)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.