Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1148)

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 76

Strona 1 z 41
L 123/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1148) (2008/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od marca 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny.

Śródziemnomorski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Grecji, Malty i Cypru zgodnie z art. 1 Protokołu nr 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r., części terytoriów Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii oraz, zgodnie z art. 299 ust. 4 Traktatu terytorium Gibraltaru, za którego stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest Zjednoczone Królestwo, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, został przyjęty decyzją Komisji 2006/613/WE (2). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne. W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Należy zatem zaktualizować wyżej wymieniony wstępny wykaz.

(6)

(2)

(3)

Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, jest konieczna również w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wykazu wspólnotowego. W związku z tym pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny. Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 123 POZ 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 39 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

  • Dz. U. L123 - 1 z 20088.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 774)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.