Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 124 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załączniki V (Swobodny przepływ pracowników) i VIII (Prawo przedsiębiorczości) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 124 POZ 20

Strona 1 z 2
L 124/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 158/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załączniki V (Swobodny przepływ pracowników) i VIII (Prawo przedsiębiorczości) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik V do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1). Załącznik VIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającą rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającą dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (3). Dyrektywa 2004/38/WE uchyla z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. uwzględnione w Porozumieniu dyrektywy Rady 64/221/EWG (4), 68/360/EWG (5), 72/194/EWG (6), 73/148/EWG (7), 75/34/EWG (8), 75/35/EWG (9), 90/364/EWG (10), 90/365/EWG (11), oraz 93/96/EWG (12), które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia. Dyrektywa 2004/38/WE uchyla z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. art. 10 i 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 (13), które jest uwzględnione w Porozumieniu. Rozporządzenie (WE) nr 635/2006 uchyla z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 (14), które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Pojęcie „obywatelstwa Unii” nie jest uwzględnione w Porozumieniu. Polityka imigracyjna nie jest częścią Porozumienia.

Dz.U. L 198 z 25.7.2005, s. 45. Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77. Dz.U. L 112 z 26.4.2006, s. 9. Dz.U. 56 z 4.4.1964, s. 850/64. Dz.U. L 257 z 19.10.1968, s. 13. Dz.U. L 121 z 26.5.1972, s. 32. Dz.U. L 172 z 28.6.1973, s. 14. Dz.U. L 14 z 20.1.1975, s. 10. Dz.U. L 14 z 20.1.1975, s. 14. Dz.U. L 180 z 13.7.1990, s. 26. Dz.U. L 180 z 13.7.1990, s. 28. Dz.U. L 317 z 18.12.1993, s. 59. Dz.U. L 257 z 19.10.1968, s. 2. Dz.U. L 142 z 30.6.1970, s. 24.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

8.5.2008

(10)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/21

Porozumienia nie stosuje się do obywateli państw trzecich. Członkom rodzin w rozumieniu dyrektywy, posiadającym obywatelstwo kraju trzeciego i wjeżdżającym na teren kraju przyjmującego lub przenoszących się do tego kraju, powinny jednak przysługiwać pewne prawa pochodne, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 18. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 191/1999 (1) z dnia 17 grudnia 1999 r. wprowadziła do załączników V i VIII do Porozumienia nowe dostosowania sektorowe dotyczące Liechtensteinu, które powinny zostać zmienione zgodnie z Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r. Uwzględnienie w Porozumieniu dyrektywy 2004/38/WE pozostaje bez uszczerbku dla tych dostosowań sektorowych dotyczących Liechtensteinu,

(11)

(12)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku VIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) tekst pkt 3 (dyrektywa Rady 73/148/EWG) otrzymuje brzmienie: „32004 L 0038: dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 124 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 39 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 38 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 170/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 37 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 36 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 34 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 33 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 32 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 31 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 30 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 28 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 27 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 26 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 24 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 19 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 18 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 17 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 15 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 13 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 11 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 9 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 6 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 3 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L124 - 1 z 20088.5.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.