Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające i zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 27/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodem CN 0714, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

Data ogłoszenia:2008-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 15

Strona 1 z 2
9.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 413/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające i zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 27/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodem CN 0714, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Podczas ujednolicenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 2449/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19 pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (4), dokonanego rozporządzeniem (WE) nr 27/2008, kod CN 0714 10 99 został powtórzony bez uwzględnienia zmiany numeracji kodów Nomenklatury Scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 (5), której skutkiem było zastąpienie kodu CN 0714 10 99 kodem CN ex 0714 10 98. Należy zatem odpowiednio dostosować rozporządzenie oraz sprostować jego tytuł.

Doświadczenie wynikające z zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (2), pokazuje, że w celu właściwego zarządzania kontyngentami należy wprowadzić pewne dostosowania w wymienionym rozporządzeniu. W trosce o właściwe zarządzanie tymi kontyngentami oraz z uwagi na doświadczenie, konieczna wydaje się poprawa płynności rynkowej w odniesieniu do przedmiotowych produktów oraz zapewnienie jak najlepszego wykorzystania kontyngentów. Należy zatem zezwolić podmiotom gospodarczym na składanie więcej niż jednego wniosku o wydanie pozwolenia w okresie obowiązywania kontyngentu, a zatem należy wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (3). W celu zagwarantowania zarządzania przedmiotowymi kontyngentami na podstawie danego roku kontyngentowego należy określić, że jeżeli wnioski o wydanie pozwolenia są składane w grudniu i jeżeli dotyczą one kontyngentu z roku następnego, państwa członkowskie przesyłają do Komisji wnioski, które otrzymały z wyprzedzeniem, w grudniu, dopiero w pierwszym okresie roku następnego. W celu racjonalizacji i uproszczenia monitorowania wniosków przez Komisję oraz w celu ograniczenia liczby powiadomień, które państwa członkowskie muszą kierować do Komisji, należy przewidzieć tylko jedno powiadomienie Komisji w tygodniu.

(6)

Przyznanie ilości zarezerwowanych dla państw będących i niebędących członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO), odpowiednio do wysokości 1 320 590 i 32 000 ton, nie jest jasno określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 27/2008. W celu uniknięcia pomyłek należy dostosować brzmienie tego przepisu.

(7)

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 27/2008 i wprowadzić do niego sprostowanie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 27/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

(4)

„W celu zastosowania niniejszego rozporządzenia produkty objęte kodem CN ex 0714 10 98 są produktami innymi niż granulki z mąki i mączki objęte kodem CN 0714 10 98.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 39 z 20089.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L125 - 36 z 20089.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej

 • Dz. U. L125 - 32 z 20089.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1595)

 • Dz. U. L125 - 29 z 20089.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedłużająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L125 - 28 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L125 - 27 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L125 - 25 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metalaksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1)

 • Dz. U. L125 - 22 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2007/2008 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L125 - 17 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L125 - 7 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L125 - 6 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L125 - 5 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L125 - 3 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L125 - 1 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.