Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedłużająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2008-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 29

9.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedłużająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu (2008/363/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Pod koniec okresu monitorowania liczne zobowiązania zostały zrealizowane, zostały także podjęte konkretne działania zmierzające do realizacji najistotniejszych z pozostałych spośród nich. Niemniej jednak wiele istotnych środków dotyczących zasadniczych elementów umowy z Kotonu powinno jeszcze zostać wdrożonych,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) ze zmianami wprowadzonymi w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), w szczególności jej art. 96,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Okres obowiązywania decyzji 2005/321/WE zostaje przedłużony o 12 miesięcy. Decyzja ta jest poddawana przeglądowi co sześć miesięcy.

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o Partnerstwie AKP–WE (3), w szczególności jej art. 3,

List do premiera Republiki Gwinei jest załączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Środki wprowadzone decyzją 2005/321/WE w ramach właściwych środków, o których mowa w art. 96 ust. 2 lit. c) umowy z Kotonu, pozostają bez zmian.

(1)

Decyzja Rady 2005/321/WE (4) przewiduje okres 36 miesięcy, począwszy od daty jej przyjęcia na monitorowanie realizacji właściwych środków, i powinna wygasnąć dnia 14 kwietnia 2008 r.

z z z z 15.12.2000, s. 3. 28.10.2005, s. 4. 15.12.2000, s. 376. 23.4.2005, s. 33.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Dz.U. L 317 (2) Dz.U. L 287 (3) Dz.U. L 317 (4) Dz.U. L 104

(1)

Niniejsza decyzja wygasa dnia 14 kwietnia 2009 r.

L 125/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2008

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

9.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/31

ZAŁĄCZNIK Do wiadomości premiera, szefa rządu Republiki Gwinei Szanowny Panie Premierze, Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do postanowień art. 9 umowy z Kotonu. Poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, na których opiera się partnerstwo AKP-UE, stanowią zasadnicze elementy tej umowy, a zatem również podstawę naszych stosunków. W 2004 r. Unia Europejska uznała, iż sytuacja polityczna w Gwinei stanowi naruszenie tych zasadniczych elementów i w lipcu 2004 r. przystąpiła do konsultacji na mocy art. 96 umowy. Wnioski przyjęte na zakończenie tych konsultacji zostały przekazane szefowi rządu w poprzednim piśmie z dnia 14 kwietnia 2005 r. Właściwe środki przewidują 36-miesięczny okres monitorowania, którego koniec przypada na dzień 14 kwietnia 2008 r. Okres ten był okazją do pogłębionego dialogu politycznego, którego wyrazem były m.in. cztery misje obserwacyjne w maju 2005 r., lutym 2006 r., maju 2007 r. i marcu 2008 r., prowadzone wspólnie przez Radę i Komisję, oraz wizyta komisarza Louisa Michela w październiku 2006 r. Pod koniec grudnia 2006 r., mając na uwadze zrealizowane postępy, Unia Europejska zdecydowała o przyznaniu Republice Gwinei transzy A dziewiątego EFR, w wysokości 85,8 mln EUR. Ostatnia misja obserwacyjna mogła potwierdzić, że kierunek działań podejmowanych przez władze Republiki Gwinei jest zasadniczo właściwy, w szczególności na poziomie procesu elektoralnego, silnie popieranego przez Unię Europejską, jak również w dziedzinie polityki makroekonomicznej. Niemniej jednak jedno z głównych zobowiązań rządu gwinejskiego – organizacja wyborów parlamentarnych, w tym wyznaczenie ich daty, nie zostało jeszcze zrealizowane. Obecne tempo działań pozwala mieć nadzieję, iż w ciągu następnych 12 miesięcy zobowiązania te zostaną rzeczywiście zrealizowane. Świadoma pozytywnego rozwoju sytuacji w Republice Gwinei i mając na względzie wszelkie działania, jakie należy jeszcze podjąć, Unia Europejska zdecydowała o przedłużeniu do 48 miesięcy okresu monitorowania określonego w decyzji z dnia 14 kwietnia 2005 r., w celu umożliwienia władzom gwinejskim wywiązania się ze wszystkich podjętych zobowiązań. Ta decyzja może zostać zweryfikowana w każdym momencie, w zależności od rozwoju sytuacji. W związku z tym właściwe środki, określone w naszym poprzednim piśmie z dnia 14 kwietnia 2005 r., nadal mają zastosowanie. Z wyrazami szacunku, Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Komisji

W imieniu Rady

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 39 z 20089.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L125 - 36 z 20089.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej

 • Dz. U. L125 - 32 z 20089.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1595)

 • Dz. U. L125 - 28 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L125 - 27 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L125 - 25 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metalaksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1)

 • Dz. U. L125 - 22 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2007/2008 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L125 - 17 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L125 - 15 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające i zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 27/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodem CN 0714, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

 • Dz. U. L125 - 7 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L125 - 6 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L125 - 5 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L125 - 3 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L125 - 1 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.