Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej

Data ogłoszenia:2008-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 36

Strona 1 z 2
L 125/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej (2008/365/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Znaczenie edukacji finansowej zostało również uznane w białej księdze Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005–2010 (2), w Zielonej księdze w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (3), w konkluzjach Rady ECOFIN z dnia 8 maja 2007 r. (4) oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki w dziedzinie usług finansowych (5).


(1)

Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wśród działań Wspólnoty Europejskiej wymienia stworzenie rynku wewnętrznego charakteryzującego się zniesieniem między państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału.

Komisja wydała komunikat Edukacja finansowa (6), w którym między innymi ogłoszono ustanowienie grupy ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w dziedzinie edukacji finansowej.

(8) (2)

Artykuł 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zobowiązuje Komisję, by w swoich wnioskach dotyczących ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego w dziedzinie ochrony konsumentów przyjęła jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych.

Grupa ekspertów musi przyczynić się do wymiany informacji o najlepszych praktykach w zakresie edukacji finansowej i promowania tych praktyk, a także musi wspierać Komisję w jej działaniach w obszarze edukacji finansowej.

(9)

(3)

Artykuł 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymaga, aby Wspólnota przyczyniała się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.

Członkami grupy muszą być osoby posiadające doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie edukacji finansowej, będące przedstawicielami szeregu zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego.

(10)

Należy w związku z tym ustanowić grupę ekspertów ds. edukacji finansowej oraz określić strukturę i zakres obowiązków tej grupy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(4)

Artykuł 153 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymaga, aby Wspólnota popierała interesy konsumentów i zapewniała wysoki poziom ochrony konsumentów, przyczyniała się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierała ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu ochrony ich interesów.

Artykuł 1 Niniejszym ustanowiona zostaje grupa ekspertów ds. edukacji finansowej, zwana dalej „grupą”.

Artykuł 2

(5)

Edukacja finansowa ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia, by jednolity rynek mógł przynieść bezpośrednie korzyści obywatelom Europy poprzez umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczących nabywania usług finansowych i zrozumienia podstaw prywatnych finansów, jak stwierdzono w komunikacie Komisji Jednolity rynek Europy XXI wieku (1).

Zadania Zadania grupy obejmują:

— wymianę informacji o najlepszych praktykach w zakresie edukacji finansowej i promowanie tych praktyk,

(2) (3) (4) (5) (6) COM(2005) 629 wersja ostateczna. COM(2007) 226. 9171/07 (Presse 97). P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007. COM(2007) 808.

(1) COM(2007) 724 i towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji „Inicjatywy w dziedzinie detalicznych usług finansowych”, SEC(2007) 1520.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 125 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 39 z 20089.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L125 - 32 z 20089.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1595)

 • Dz. U. L125 - 29 z 20089.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedłużająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L125 - 28 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L125 - 27 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L125 - 25 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metalaksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1)

 • Dz. U. L125 - 22 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2007/2008 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L125 - 17 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L125 - 15 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające i zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 27/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodem CN 0714, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

 • Dz. U. L125 - 7 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L125 - 6 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L125 - 5 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L125 - 3 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L125 - 1 z 20089.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.