Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 126 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 35/06 (ex NN 37/06) udzielonej przez Szwecję na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 311) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 126 POZ 3

Strona 1 z 9
14.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 35/06 (ex NN 37/06) udzielonej przez Szwecję na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 311)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/366/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

W piśmie z dnia 3 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące transakcji także do skarżącego, który udzielił ich w piśmie z dnia 1 lutego 2006 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W piśmie z dnia 19 lipca 2006 r. Komisja poinformowała Szwecję, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE (2) w odniesieniu do przedmiotowego środka.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowego środka.

I. PROCEDURA (1)

(6)

W skardze zarejestrowanej dnia 14 listopada 2005 r. organizacja Den Nya Välfärden poinformowała Komisję o sprzedaży działki przez gminę Åre na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (zwanego dalej „stowarzyszeniem Konsum”), z którą rzekomo wiąże się niezgodna z prawem pomoc państwa.

Szwecja przedstawiła swoje spostrzeżenia w piśmie z dnia 27 września 2006 r.

(7)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

(2)

W piśmie z dnia 3 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się do władz szwedzkich o dodatkowe informacje dotyczące transakcji. Informacje te przekazano w pismach z dnia 2 marca 2006 r. oraz z dnia 28 marca 2006 r.

(8)

W piśmie z dnia 24 stycznia 2007 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które władze szwedzkie przekazały w piśmie z dnia 21 lutego 2007 r.

(1) Dz.U. C 204 z 26.8.2006, s. 5.

(2) Sprawa C 35/06. (3) Porównaj: przypis 1.

L 126/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2008

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

1. Skarżący (4)

(9)

za kwotę 2 mln SEK (ok. 0,2 mln EUR). Sprzedaży nie poprzedził przetarg publiczny.

(16)

Skarżącym jest organizacja Den Nya Välfärden, będąca stowarzyszeniem przedsiębiorstw finansowanym ze składek licznych spółek, występująca w imieniu jednego ze swoich członków, spółki Lidl Sverige KB (zwanej dalej „spółką Lidl”). Spółka Lidl weszła na rynek szwedzki we wrześniu 2003 r. i posiada obecnie w Szwecji 130 sklepów dyskontowych (typu hard discount). Według prognoz pod koniec 2007 r. jej udział w rynku miał wynosić 3 %, podczas gdy pod koniec 2006 r. wynosił on 2,2 %. W roku obrotowym 2006/2007 obroty spółki wynosiły 3,7 mld SEK (ok. 393 mln EUR). Od początku swojej działalności w Szwecji spółka Lidl odnotowuje straty, a w roku obrotowym 2006/2007 wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 339 mln SEK (ok. 36 mln EUR). Spółka Lidl jest względnie niewielkim uczestnikiem szwedzkiego rynku detalicznej sprzedaży żywności. 2. Beneficjent pomocy (5)

Sprzedaż działki za kwotę 1 SEK miała zostać zatwierdzona podczas posiedzenia rady gminy dnia 24 sierpnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 126 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L126 - 1 z 200814.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2008 z dnia 13 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.