Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 420/2008 z dnia 14 maja 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 1

Strona 1 z 3
15.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 420/2008 z dnia 14 maja 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 65 i 82 wyżej wymienionego regulaminu oraz załączniki VII, XI i XIII do tego regulaminu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 Warunków zatrudnienia innych pracowników, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Włochy – na podstawie ustawy krajowej przyjętej w grudniu 2007 r. – przekazały nowe dane dotyczące podwyższenia rzeczywistego wynagrodzenia urzędników włoskiej administracji centralnej, z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2007 r., a więc w okresie odniesienia od 1 lipca 2006 r. do 1 lipca 2007 r., w związku z czym Eurostat zmienił wskaźnik szczególny dla tego okresu odniesienia. Ponieważ dane te nie były dostępne w momencie przedstawiania przez Komisję propozycji dotyczących okresu odniesienia od 1 lipca 2006 r. do 1 lipca 2007 r., rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1558/2007 przyjęte na podstawie tej propozycji nie uwzględnia rzeczywistego wzrostu wynagrodzenia w administracji włoskiej. Aby zapewnić, by siła nabywcza wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnoty zmieniała się równolegle z siłą nabywczą wynagrodzeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w ramach dodatkowego przeglądu,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. tabelę miesięcznych wynagrodzeń podstawowych określoną w art. 66 Regulaminu pracowniczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1558/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 1).

L 127/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2008

1.7.2007 r. Grupa zaszeregowania 1 2

Stopień 3 4 5

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

15 824,35 13 986,08 12 361,36 10 925,38 9 656,21 8 534,47 7 543,05 6 666,80 5 892,33 5 207,84 4 602,86 4 068,16 3 595,57 3 177,89 2 808,72 2 482,44

16 489,31 14 573,79 12 880,80 11 384,48 10 061,97 8 893,10 7 860,02 6 946,94 6 139,94 5 426,68 4 796,28 4 239,11 3 746,66 3 311,43 2 926,75 2 586,76

17 182,21 15 186,20 13 422,07 11 862,87 10 484,79 9 266,80 8 190,31 7 238,86 6 397,95 5 654,72 4 997,82 4 417,24 3 904,10 3 450,58 3 049,73 2 695,45

15 608,71 13 795,49 12 192,91 10 776,50 9 524,62 8 418,17 7 440,26 6 575,95 5 812,04 5 136,87 4 540,14 4 012,72 3 546,58 3 134,58 2 770,45

15 824,35 13 986,08 12 361,36 10 925,38 9 656,21 8 534,47 7 543,05 6 666,80 5 892,33 5 207,84 4 602,86 4 068,16 3 595,57 3 177,89 2 808,72

Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. kwotę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci Regulaminu pracowniczego, ustala się na 852,74 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – 1 136,98 EUR. Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. podstawową kwotę dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 95 z 200815.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L127 - 84 z 200815.5.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga, uchylające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB

 • Dz. U. L127 - 78 z 200815.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/368/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L127 - 58 z 200815.5.2008

  Decyzja nr 2/2007 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 15 grudnia 2007 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L127 - 13 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L127 - 9 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 maja do dnia 9 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L127 - 7 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.