Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 58 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja nr 2/2007 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 15 grudnia 2007 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2008-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 58 - Strona 14

Strona 14 z 14

Artykuł 6 Środki i kary administracyjne Bez uszczerbku dla stosowania szwajcarskiego prawa karnego, Agencja lub Komisja mogą nakładać środki i kary administracyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. i rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. oraz rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (1). Artykuł 7 Ściąganie należności i egzekucja Decyzje Agencji lub Komisji podjęte w ramach stosowania niniejszej decyzji, nakładające zobowiązania pieniężne na osoby inne niż państwa, stanowią w Szwajcarii tytuł egzekucyjny. Nakaz wykonania musi być stosowany, bez przeprowadzania kontroli innych niż weryfikacja autentyczności tytułu, przez organ wskazany przez rząd szwajcarski, który zawiadamia o tym Agencję lub Komisję. Egzekucja przymusowa jest przeprowadzana zgodnie z zasadami procedur szwajcarskich. Legalność decyzji stanowiącej tytuł egzekucyjny podlega kontroli Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przyjmowane na mocy klauzuli arbitrażowej są egzekwowane na tych samych warunkach.


(1) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

15.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/77

ZAŁĄCZNIK C DEKLARACJA RADY W SPRAWIE UDZIAŁU SZWAJCARII W KOMITETACH — Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na to, by Deklaracja w sprawie udziału Szwajcarii w komitetach, załączona do aktu końcowego Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego zawierała odtąd dodatkowe tiret w brzmieniu: „— Komitet powołany na mocy rozporządzenia (WE) nr 549/2004 (Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej)”. — Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na to, by Deklaracja w sprawie udziału Szwajcarii w komitetach, załączona do aktu końcowego Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego podpisanej dnia 21 czerwca 1999 r. i przyjętej przez Radę dnia 4 kwietnia 2002 r. była odtąd odczytywana jako zawierająca dodatkowe tiret w brzmieniu: „— Komitet powołany na mocy rozporządzenia (WE) nr 1592/2002”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 58 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 95 z 200815.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L127 - 84 z 200815.5.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga, uchylające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB

 • Dz. U. L127 - 78 z 200815.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/368/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L127 - 13 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L127 - 9 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 maja do dnia 9 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L127 - 7 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 1 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 420/2008 z dnia 14 maja 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.