Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 78

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/368/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2008-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 78

Strona 1 z 6
L 127/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/368/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(zwanemu dalej „Komitetem 1540”) sprawozdania na temat działań, które podjęły lub mają zamiar podjąć w celu wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1540.


(4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; rozdział III strategii zawiera wykaz działań mających zwalczać rozprzestrzenianie tej broni, które powinny być podjęte zarówno w UE, jak i w państwach trzecich.

(5)

Dnia 27 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1673 (2006), na mocy której przewidziano, że komitet powinien zwiększyć wysiłki na rzecz upowszechniania pełnego wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1540 przez programy prac, działania informacyjne, pomoc, dialog i współpracę. W rezolucji tej Komitet 1540 został również wezwany do przeanalizowania razem z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi i subregionalnymi możliwości wymiany zdobytych doświadczeń i wiedzy oraz zweryfikowania dostępności programów, które mogą ułatwić wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1540. W swoim sprawozdaniu z kwietnia 2006 r. Komitet 1540 zalecił poszerzenie i zintensyfikowanie działań informacyjnych prowadzonych na szczeblu regionalnym i subregionalnym, mających dostarczyć w sposób zorganizowany wytycznych dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z rezolucji RB ONZ nr 1540, uwzględniając przy tym fakt, że 62 państwa nie przedłożyły wtedy jeszcze swojego pierwszego sprawozdania, natomiast 55 państw spośród tych, które takie sprawozdanie już przedłożyły, nie dostarczyło jeszcze – na wniosek Komitetu 1540 – dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dnia 12 czerwca 2006 r. Unia Europejska przyjęła pierwsze wspólne działanie Rady 2006/419/WPZiB (1) wspierające wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1540 w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. To wspólne działanie zostało wdrożone w celu zwiększenia świadomości w zakresie wymogów związanych z rezolucją RB ONZ nr 1540; miało ono także przyczynić się do zwiększenia możliwości administracji w państwach trzecich w zakresie sporządzania sprawozdań krajowych dotyczących wdrażania rezolucji RB ONZ nr 1540.

(2)

UE aktywnie realizuje tę strategię wraz z działaniami wymienionymi w jej rozdziale III, w szczególności przez uruchamianie zasobów finansowych mających wspierać konkretne projekty realizowane przez instytucje wielostronne, przez dostarczanie pomocy technicznej i wiedzy fachowej państwom potrzebującym szerokiego spektrum działań w odniesieniu do zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz przez wspieranie roli, jaką odgrywa Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(6)

(3)

Dnia 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1540 (2004) („RB ONZ nr 1540”) stanowiącą pierwszy instrument międzynarodowy, który zajmuje się – w sposób zintegrowany i wszechstronny – bronią masowego rażenia, środkami jej przenoszenia i powiązanymi z nią materiałami. W RB ONZ nr 1540 zawarto wiążące dla wszystkich państw zobowiązania, które mają zapobiegać uzyskaniu dostępu do takiej broni i powiązanych z nią materiałów przez podmioty niepaństwowe. W rezolucji tej państwa zostały wezwane do przedstawienia Komitetowi Rady Bezpieczeństwa ustanowionemu rezolucją RB ONZ nr 1540

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 127 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 95 z 200815.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L127 - 84 z 200815.5.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga, uchylające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB

 • Dz. U. L127 - 58 z 200815.5.2008

  Decyzja nr 2/2007 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 15 grudnia 2007 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L127 - 13 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L127 - 9 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 maja do dnia 9 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L127 - 7 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 1 z 200815.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 420/2008 z dnia 14 maja 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.