Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006) (Tekst rozporządzenia opublikowany w drodze sprostowania w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.)

Data ogłoszenia:2008-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 11

Strona 1 z 4
16.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/11

SPROSTOWANIA Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371 z dnia 27 grudnia 2006 r.) (Tekst rozporządzenia opublikowany w drodze sprostowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.) Strona 57, załącznik X, formularz: Deklaracja wydatków w podziale na oś priorytetową: płatność okresowa, przypisy: zamiast: „(1) W podziale na rok: podział wskazany w tej tabeli odpowiada płatnościom dokonanym przez beneficjentów w danym roku. Jeżeli dokładne ustalenie podziału nie jest możliwe, należy podać najdokładniejszą wartość szacunkową.”, „(1) Stopa współfinansowania i metoda jej obliczenia są określone w tabeli finansowej programu operacyjnego dla konkretnej osi priorytetowej.”; „(3) Stopa współfinansowania i metoda jej obliczenia są określone w tabeli finansowej programu operacyjnego dla konkretnej osi priorytetowej.”, „(3) W podziale na rok: podział wskazany w tej tabeli odpowiada płatnościom dokonanym przez beneficjentów w danym roku. Jeżeli dokładne ustalenie podziału nie jest możliwe, należy podać najdokładniejszą wartość szacunkową.”.


powinno być:

zamiast: powinno być:

Strona 64, załącznik XI, tabela 2: Kwoty poddane procedurze odzyskiwania do dnia 31.12.20.., przypis: zamiast: powinno być: „(1) Cel może być przedstawiony w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.”, „(1) Ten poziom współfinansowania i metodę jego obliczenia można znaleźć w tabeli finansowej programu operacyjnego dla danej osi priorytetowej.”.

Strona 65, załącznik XII otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK XII OPIS SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI Wzorcowy opis systemów zarządzania i kontroli zgodnie z art. 21 1. 1.1. OGÓLNE INFORMACJE Informacje przedłożone przez: — Nazwa państwa członkowskiego: — Nazwa programu i nr CCI: — Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail i faksem: (podmiot odpowiedzialny za koordynację przygotowania opisów) 1.2. Poniższe informacje przedstawiają stan na dzień: (dd/mm/rrrr) 1.3. Struktura systemu (ogólne informacje i schemat ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy podmiotami należącymi do systemu zarządzania i kontroli)

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej) 1.3.2. Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji pośredniczącej) 1.3.3. Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji certyfikującej) 1.3.4. Instytucja audytowa i jednostki wykonujące audyty (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji audytowej i jednostkach wykonujących audyty) 1.4. Wytyczne dostarczone instytucjom zarządzającym, certyfikującym i pośredniczącym w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych (data i odniesienie)

L 128/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2008

2. 2.1.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Instytucja zarządzająca i jej główne zadania

2.1.1. Data i podstawa oficjalnego powołania instytucji zarządzającej, upoważniająca do pełnienia powierzonych zadań 2.1.2. Wykaz zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą 2.1.3. Zadania oficjalnie oddelegowane przez instytucję zarządzającą (zadania, instytucje pośredniczące, forma delegacji) 2.2. Organizacja instytucji zarządzającej

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 10 z 200816.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dz. U. L128 - 8 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L128 - 6 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L128 - 3 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2008 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.