Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Data ogłoszenia:2008-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 6

L 128/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/370/WE)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W dniu 12 września 2007 r. Malta złożyła wniosek w sprawie skorzystania ze środków z funduszu w związku ze zwolnieniami w przemyśle włókienniczym, a dokładniej – w celu wsparcia pracowników zwolnionych przez firmy VF (Malta) Ltd i Bortex Clothing Ind Co Ltd. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

W dniu 9 października 2007 r. Portugalia złożyła wniosek w sprawie skorzystania ze środków funduszu w związku ze zwolnieniami w sektorze samochodowym, a dokładniej – w celu wsparcia pracowników zwolnionych przez następujące firmy: Opel w Azambuja, Alcoa Fujikura w Seixal oraz Johnson Controls w Portalegre. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („fundusz”) powołano w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. umożliwia uruchomienie funduszu na roczną kwotę 500 mln EUR.

(5)

Fundusz należy zatem uruchomić w celu udzielenia finansowego wsparcia wnioskodawcom,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji uruchamia się na kwotę 3 106 882 EUR w postaci środków na pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie płatności.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7). (2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

16.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/7

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 11 z 200816.5.2008

  Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006) (Tekst rozporządzenia opublikowany w drodze sprostowania w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.)

 • Dz. U. L128 - 10 z 200816.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dz. U. L128 - 8 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2008 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.