Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych

Data ogłoszenia:2008-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 8

L 128/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2008

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych (2008/371/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 48, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Załącznik I do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Wskutek opóźnień w przyjmowaniu niektórych programów operacyjnych w ramach działu 1b i działu 2 kwota 2 034 mln EUR według cen bieżących środków przewidzianych dla funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego nie mogła zostać wykorzystana w 2007 r. ani przeniesiona na 2008 r. Na mocy pkt 48 porozumienia międzyinstytucjonalnego kwota ta musi zostać przeniesiona na kolejne lata budżetowe poprzez zwiększenie odpowiednich pułapów wydatków dla środków na zobowiązania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1 Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

(2) W tym celu kwoty według cen bieżących przelicza się na ceny z 2004 r.

16.5.2008

ANNEX Ramy finansowe na lata 2007–2013

(w mln EUR – ceny stałe z 2004 r.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem 2007–2013

Środki na zobowiązania

PL

1. Trwały wzrost 8 404 42 461 43 667 43 862 43 860 44 094 44 744 45 342 9 595 10 209 11 000 11 306 12 122 12 914

50 865

53 262

54 071

54 860

55 400

56 866

58 256

383 580 75 550 308 030

1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

1b Spójność na i zatrudnienia 51 962 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 54 685 54 017 53 379 52 528 51 901

rzecz

wzrostu

gospodarczego

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

51 284 40 645

369 756 293 105

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 1 199 600 599 6 199 6 633 419 117 277 1,08 % 115 142 1,06 % 0,18 % 1,24 % 0,18 % 1,24 % 1,06 % 119 805 112 182 0,97 % 0,27 % 1,24 % 1,09 % 1,07 % 122 683 123 370 191 190 123 862 1,05 % 118 549 1,00 % 0,24 % 1,24 % 124 167 1,03 % 116 178 0,97 % 0,27 % 1,24 % 6 818 6 973 7 111 6 469 6 739 7 009 568 590 593 595 7 339 7 255 690 790 910 1 050 1 258 1 380 1 503 1 645

3. Obywatelstwo, i sprawiedliwość

wolność,

bezpieczeństwo

1 797 1 200 597 7 679 7 400

1 988 1 390 598 8 029 7 610

10 770 6 630 4 140 49 463 49 800 800 125 643 1,02 % 119 659 0,97 % 0,27 % 1,24 % 127 167 1,01 % 119 161 0,95 % 0,29 % 1,24 % 864 169 1,048 % 820 676 1,00 % 0,24 % 1,24 %

3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

3b Obywatelstwo

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

5. Administracja (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6. Wyrównania

Środki na zobowiązania ogółem

jako procent DNB

Środki na płatności ogółem

jako procent DNB

Dostępny margines

Pułap zasobów własnych jako procent DNB

(1) Wydatki na emerytury ujęte w ramach pułapu dla tego działu oblicza się po potrąceniu składek pracowniczych na odnośny fundusz emerytalny, do maksymalnej wysokości 500 mln EUR według cen z 2004 r. za okres 2007–2013.

L 128/9

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 11 z 200816.5.2008

  Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006) (Tekst rozporządzenia opublikowany w drodze sprostowania w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.)

 • Dz. U. L128 - 10 z 200816.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dz. U. L128 - 6 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L128 - 3 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2008 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.