Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

L 129/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

3) dokonał wywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym opierają się środki, lub przyjął nieodwracalne zobowiązania umowne dotyczące wywozu znacznej ilości produktu do Wspólnoty; 4) prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, lub spełnia wymagania dotyczące indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.


(6)

C. USTALENIA

Przedsiębiorstwa, które udzieliły niepełnej odpowiedzi

(10)

Jako że czwarty warunek zakłada, że wnioskodawcy składają wnioski o MET i IT, Komisja przesłała formularze MET i IT do wszystkich wnioskodawców z Chin. Wszystkie wnioskujące przedsiębiorstwa z Chin wystąpiły o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(11)

Jedno przedsiębiorstwo chińskie wnioskujące o SNPE nie nadesłało odpowiedzi na kwestionariusz, a jedno nie przesłało odpowiedzi na pismo w sprawie uzupełnienia braków w odpowiedzi na kwestionariusz. Nie było zatem możliwe ustalenie, czy przedsiębiorstwa te spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, a więc ich wnioski musiały zostać odrzucone. Przedsiębiorstwa te zostały poinformowane, że ich wnioski nie będą dalej rozpatrywane oraz umożliwiono im przedstawienie uwag. Żadnych uwag jednak nie otrzymano.

Przedsiębiorstwa, które udzieliły pełnej odpowiedzi Siedem przedsiębiorstw przesłało kompletne odpowiedzi na kwestionariusz. Komisja przeprowadziła badanie na podstawie wszystkich koniecznych informacji w celu zweryfikowania czwartego kryterium (MET/IT) określonego w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących siedmiu przedsiębiorstw:

(7)

W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji, kryteria MET są podsumowane poniżej: 1) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; koszty nakładów w znacznym stopniu odzwierciedlają wartość rynkową; 2) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (1) oraz jest stosowana do wszystkich celów; 3) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; 4) prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną; 5) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

— Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) („Norlong”),

— Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) („Maikesaier”),

— XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) („XianXian”),

— Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) („Wuxing”) i powiązane z nim przedsiębiorstwo Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) („Sunshine”),

(8)

Do wszystkich wnioskodawców wysłano kwestionariusze z prośbą o dostarczenie dowodów dla wykazania, że spełniają oni powyższe kryteria. Na mocy art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 producentom eksportującym spełniającym te kryteria można przyznać stawkę celną mającą zastosowanie do przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą.

— Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) („Yuehai”),

(9)

— HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) („Yan Yuan”),

(1) Międzynarodowe standardy rachunkowości odnoszą się do wszystkich głównych uznanych na skalę międzynarodową standardów rachunkowości włącznie z US GAAP i pracami Fundacji Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości („IASCF”) prowadzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASB”) obejmującymi Ramy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASBF”), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości („IAS”), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz publikacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 40 z 200817.5.2008

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.