Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

— Tianjin Loiselet Artykuł Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) („Loiselet”).

(12)

W przypadku wszystkich siedmiu przedsiębiorstw, na terenie których odbyły się wizyty, sprawdzono, czy zostały spełnione cztery warunki wymienione powyżej w motywie 5.

17.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/3

(13)

W przypadku dwóch chińskich producentów eksportujących, Maikesaier i Yuehai, badanie przedstawionych informacji wykazało, że dostarczyli oni wystarczających dowodów na to, że spełniają cztery kryteria wymienione w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, oraz że – w odniesieniu do ostatniego kryterium – spełniają pięć warunków koniecznych do otrzymania MET. Zatem tym dwóm producentom można przyznać średnią ważoną stawkę celną stosowaną do przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą (tj. 0 %), którym przyznano MET, zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, i można dodać ich do wykazu producentów eksportujących zamieszczonych w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia. Czterech chińskich producentów eksportujących – Norlong, XianXian, Yan Yuan i Loiselet – przedstawiło wystarczające dowody na to, że spełnia cztery kryteria określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005. Niemniej, w zakresie ostatniego kryterium, nie wykazali oni, że spełniają warunki przyznania MET. W przypadku Norlong stwierdzono, że otrzymało ono znaczący zwrot kosztów związanych z prawem użytkowania gruntów publicznych. Uznano zatem, iż warunek trzeci otrzymania MET nie został spełniony. Stwierdzono również, że w związku z faktem, iż warunek trzeci nie mógł być spełniony, brak było możliwości dokonania ostatecznych ustaleń dotyczących kryterium pierwszego. Niemniej nie znaleziono żadnych dowodów na to, że przedsiębiorstwo to nie spełniało pięciu warunków przyznania IT. W przypadku XianXian ustalono, że nie mogło ono wypełnić warunków otrzymania MET nr 1, 2 i 3. Przedsiębiorstwo nie dostarczyło wystarczających dowodów, że działało w warunkach gospodarki rynkowej oraz że jego koszty odzwierciedlały wartości rynkowe. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwo nie posiadało jednego przejrzystego systemu standardów rachunkowych podlegającego kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W końcu ustalono również, iż przedsiębiorstwo zawarło umowy dzierżawy gruntów po znacznie zaniżonych cenach, zarówno w wartościach względnych, jak i bezwzględnych. Stwierdzono, że Yan Yuan nie spełniało drugiego kryterium przyznania MET. Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa za rok 2006 nie zostały poddane audytowi wbrew przepisom prawa chińskiego i międzynarodowym standardom rachunkowości. Dopatrzono się również innych nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie zakupu surowców od osób prywatnych bez wystawiania faktur. W przypadku Loiselet stwierdzono, że nie spełniało ono 2 i 3 kryterium przyznania MET. Ustalono zwłaszcza, że większość głównych aktywów przedsiębiorstwa nie figurowała w jego księgach. Wydaje się również, że umowa najmu gruntów i nieruchomości na terenie zakładu nie była przestrzegana. W świetle ustaleń poczynionych odnośnie do praktyk XianXian, Yan Yuan i Loiselet nie można stwierdzić, że ich ceny eksportowe zostały ustalone w sposób wystarczająco rzetelny, tak aby mogły posłużyć do ustalenia


indywidualnego marginesu dumpingu, i w związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy spełniają one drugi warunek przyznania IT. Pozostałe cztery kryteria IT zostały spełnione. Zważywszy jednak na fakt, iż ich ceny eksportowe nie zostałyby wykorzystane do ustalenia marginesu dumpingu, w przypadku gdyby tym trzem przedsiębiorstwom przyznano średnią ważoną stawkę celną wynoszącą 28,6 % obliczoną dla przedsiębiorstw wybranych do próby, uznaje się, że w kontekście niniejszego badania przedsiębiorstwom tym można przyznać takie samo traktowanie jak tym, którym przyznano średnią ważoną stawkę celną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 40 z 200817.5.2008

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.