Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40 - Strona 2

Tytuł:

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40 - Strona 2

Strona 2 z 2

Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich lub z ich upoważnienia. Zostaną przyjęte szczegółowe przepisy dotyczące kontroli finansowej i audytu, środków administracyjnych, kar i zwrotu kwot nienależnie wypłaconych, umożliwiające Komisji Europejskiej, Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich otrzymanie uprawnień równych ich uprawnieniom względem beneficjentów lub podwykonawców mających siedzibę we Wspólnocie. Artykuł 7 Niniejszy protokół w sprawie umowy ramowej ma zastosowanie w okresie obowiązywania Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony. Wspólnota Europejska i Izrael podpisują i zatwierdzają niniejszy protokół zgodnie z właściwymi im procedurami. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy protokół poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony. Niniejszy protokół traci ważność po upływie sześciu miesięcy od daty takiego powiadomienia.


Artykuł 8 Nie później niż trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego protokołu, i co trzy kolejne lata, obydwie strony mogą dokonać weryfikacji wykonywania niniejszego protokołu w oparciu o rzeczywisty udział Izraela w jednym lub większej liczbie programów wspólnotowych. Artykuł 9 Niniejszy protokół ma zastosowanie z jednej strony w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zgodnie z warunkami określonymi w tym Traktacie, a z drugiej strony – do terytorium Izraela. Artykuł 10 Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym strony powiadomią się wzajemnie kanałami dyplomatycznymi o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu. Do czasu wejścia w życie protokołu strony uzgadniają, że – niezależnie od zakończenia procedur wewnętrznych – będą tymczasowo stosować przepisy niniejszego protokołu od dnia jego podpisania, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Artykuł 11 Niniejszy protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach w każdym z oficjalnych języków umawiających się stron. Teksty we wszystkich wersjach językowych są jednakowo autentyczne. Artykuł 12 Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony.

(1) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.

L 129/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година. Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho. V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm. Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht. Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ. Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar. Fait ą Bruxelles, le quinze avril deux mille huit. Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto. Briselē, ptūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī. Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján. Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja. Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht. Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego. Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito. Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt. V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem. V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem. Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

17.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/43

За Европейската общнoст Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen За държавата Израел Por el Estado de Israel Za Stát Izrael For Staten Israel Für den Staat Israel Iisraeli Riigi nimel Για το Κράτος του Ισραήλ For the State of Israel Pour l'État d'Israël Per lo Stato di Israele Izraēlas Valsts vārdā Izraelio Valstybės vardu Izrael Állam részéről Għall-Istat ta' l-Iżrael Voor de staat Israël W imieniu państwa Izrael Pelo Estado de Israel Pentru Statul Israel Za Izraelský štát Za Državo Izrael Israelin valtion puolesta För Staten Israel

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.