Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40

Tytuł:

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40

Strona 1 z 2
L 129/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz państwo Izrael, zwane dalej „Izraelem”, z drugiej strony, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Państwo Izrael zawarło Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael z drugiej strony (1), dnia 20 listopada 1995 r. Rada Europejska w Brukseli w dniach 17–18 czerwca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji dotyczący europejskiej polityki sąsiedztwa i zatwierdziła związane z tym konkluzje Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. Rada wielokrotnie przyjmowała później konkluzje wspierające tę politykę. Dnia 5 marca 2007 r. Rada wyraziła poparcie dla ogólnego i całościowego podejścia nakreślonego w komunikacie Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie umożliwienia krajom partnerskim objętym europejską polityką sąsiedztwa udziału – na podstawie ich osiągnięć i gdy pozwalają na to podstawy prawne – w agencjach i programach wspólnotowych. Izrael wyraził chęć uczestnictwa w szeregu programów wspólnotowych. Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa Izraela w poszczególnych programach, w tym wkład finansowy, procedury sprawozdawcze i procedury oceny dotyczące udziału Izraela w poszczególnych programach, należy ustalić na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją, działającą w imieniu Wspólnoty, a Izraelem,

(2)

(3) (4)

(5) (6)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zezwala się Izraelowi na udział we wszystkich bieżących i przyszłych programach wspólnotowych otwartych na uczestnictwo Izraela zgodnie z przepisami o przyjęciu tych programów.

komitetów zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, w które Izrael wnosi wkład finansowy. Artykuł 4 Projekty oraz inicjatywy przedłożone przez uczestników z Izraela na tyle, na ile to możliwe, będą podlegały tym samym warunkom, zasadom i procedurom dotyczącym przedmiotowych programów, jakie stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich. Artykuł 5

Artykuł 2 Izrael będzie wnosić wkład finansowy do budżetu ogólnego Unii Europejskiej w odniesieniu do określonych programów, w których uczestniczy.

Artykuł 3 Przedstawiciele Izraela będą mogli w charakterze obserwatorów uczestniczyć – w zakresie dotyczącym Izraela – w pracach

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Izraela w każdym z programów, w szczególności należnego wkładu finansowego, procedur sprawozdawczych i procedur oceny, zostaną ustalone na mocy umowy zawartej między Komisją działającą w imieniu Wspólnoty oraz właściwymi władzami Izraela (protokół ustaleń).

17.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/41

Jeśli Izrael zwróci się o pomoc zewnętrzną Wspólnoty w celu uczestnictwa w określonym programie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (1) lub na mocy innego, przyjętego w przyszłości, podobnego rozporządzenia dotyczącego pomocy zewnętrznej Wspólnoty na rzecz Izraela, warunki korzystania przez Izrael z pomocy Wspólnoty należy określić w umowie finansowej. Artykuł 6 Każdy protokół ustaleń stanowi, zgodnie ze wspólnotowym rozporządzeniem finansowym, że kontrola finansowa lub audyty będą prowadzone przez Komisję, Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.