Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 44

Strona 1 z 2
L 129/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

DECYZJA RADY z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (2008/373/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,


uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z art. 11b umowy o partnerstwie strona, która po przeprowadzeniu wzmocnionego dialogu politycznego, czerpiąc informacje w szczególności ze sprawozdań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) lub innych właściwych instytucji wielostronnych, uznaje, że strona przeciwna nie wypełnia obowiązku wynikającego z ust. 1 tego artykułu, dotyczącego nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, ma zaprosić stronę przeciwną do podjęcia konsultacji oraz, w określonych okolicznościach, podjąć odpowiednie środki, w tym, w razie konieczności, częściowe lub pełne zawieszenie stosowania umowy o partnerstwie wobec strony przeciwnej.

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

Należy przyjąć skuteczną procedurę w przypadku zamiaru podjęcia odpowiednich środków na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 11b ust. 4, 5 i 6 umowy o partnerstwie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Umowa zmieniająca umowę o partnerstwie powinna zostać zatwierdzona,

(1)

Zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2) (zwanej dalej „umową o partnerstwie”) strona, która po przeprowadzeniu wzmocnionego dialogu politycznego uznaje, że strona przeciwna nie wypełnia obowiązku w odniesieniu do jednego z elementów zasadniczych, o których mowa w art. 9 umowy o partnerstwie, może zaprosić stronę przeciwną do podjęcia konsultacji oraz, w określonych okolicznościach, podjąć odpowiednie środki, w tym, w razie konieczności, częściowe lub pełne zawieszenie stosowania umowy o partnerstwie wobec danej strony.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisana w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., oraz deklaracje złożone przez Wspólnotę jednostronnie lub wspólnie z pozostałymi stronami i dołączone do aktu końcowego, zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej (3).

(2)

Zgodnie z art. 97 umowy o partnerstwie Strona, która uznaje, że wystąpił poważny przypadek korupcji, może zaprosić stronę przeciwną do podjęcia konsultacji oraz, w określonych okolicznościach, podjąć odpowiednie środki, w tym, w razie konieczności, częściowe lub pełne zawieszenie stosowania umowy o partnerstwie wobec danej strony.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentów zatwierdzających zgodnie z art. 93 umowy o partnerstwie.

(3) Teksty umowy i aktu końcowego zostały opublikowane w Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

(1) Zgoda z dnia 18 stycznia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową zmieniającą umowę o partnerstwie (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

17.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/45

Artykuł 3 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 40 z 200817.5.2008

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.