Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 46

Strona 1 z 2
L 129/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

DECYZJA RADY z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej (2008/374/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1),


(4)

nowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dlatego zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu Dania w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia przedmiotowej decyzji przez Radę zdecyduje, czy przeniesie ją do swojego prawa krajowego.

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów,

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen – w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) – objętych art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. (3) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych zawiera wspólny wykaz państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi posiadania lotniskowej wizy tranzytowej (ATV) we wszystkich państwach członkowskich.

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen – w rozumieniu Umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4) – objętych art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (5) i 2008/149/WSiSW (6).

(2)

Państwa Beneluksu, Niemcy, Hiszpania i Włochy życzą sobie ograniczenia tego obowiązku posiadania lotniskowej wizy tranzytowej do tych obywateli Ghany i Nigerii, którzy nie posiadają ważnej wizy wydanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub obowiązującej w jednym z państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Szwajcarii. Wspólne instrukcje konsularne powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(6)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), objętych art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (8) i 2008/262/WE (9).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 52. 53 z 27.2.2008, s. 1. 53 z 27.2.2008, s. 50. 83 z 26.3.2008, s. 3. 83 z 26.3.2008, s. 3. 83 z 26.3.2008, s. 5.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Przedmiotowa decyzja opiera się na dorobku Schengen na mocy posta-

(1) Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 40 z 200817.5.2008

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 8 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.