Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 8

Strona 1 z 14
L 129/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

b) istnienie znacznej infrastruktury składowania;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, c) szczególne znaczenie jako rynek zbytu dla towarów w ramach i poza obszarem Wspólnoty. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Spośród centrów położonych w regionach typu wymienionego w art. 1 lit. a) pod uwagę brane są tylko te, które posiadają:


(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

a) infrastrukturę składowania z wyposażeniem technicznym umożliwiającym przyjęcie, przemieszczanie i wydawanie wystarczająco dużej ilości zbóż;

(2)

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu skupu interwencyjnego wybór centrów skupu interwencyjnego powinien opierać się na położeniu geograficznym i infrastrukturze magazynowej, umożliwiającej gromadzenie i zbyt znacznych ilości zbóż.

b) korzystne połączenia transportowe, umożliwiające przyjęcie i, co ważniejsze, zbyt zbóż.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. Spośród centrów spełniających warunki wymienione w art. 1 lit. b) lub c), pod uwagę brane są tylko te, których infrastruktura składowania, wyposażenie techniczne i korzystne położenie geograficzne umożliwiają gromadzenie i, co ważniejsze, zbyt znacznych jednorodnych ilości zboża.

Artykuł 1 Centra skupu interwencyjnego, określane zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, muszą spełniać jeden z następujących warunków: Artykuł 3 Rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 zostaje uchylone.

a) położenie w regionach o dużej produkcji zboża, znacznie przewyższającej lokalny popyt regularnie lub sporadycznie, biorąc pod uwagę struktury rolnicze i rynkowe w tym regionie;

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). Rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) z dniem 1 lipca 2008 r. 2) Dz.U. L 207 z 18.8.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 2004/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 54). (3) Zob. załącznik II.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 129/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2008

ZAŁĄCZNIK I 1. Znak „+” oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża. 2. Znak „–” oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

Centrum interwencji (1)

Pszenica zwyczajna (2)

Jęczmień (3)

Pszenica durum (4)

Kukurydza (5)

(1) Sorgo

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ловешка област

(6)

Ловеч Монтана област Лом

+ + +

+ + –

– – –

– + +

– – –

BELGIA Antwerpen Brugge Farciennes Floreffe Gent Liège Seneffe Tournai + + + + + + + + BUŁGARIA Бургаска област Айтос Бургас Карнобат Варненска област Варна Вълчи дол Провадия Великотърновска и Габровска област Велико Търново Павликени Свищов Видинска област Дунавци Врачанска област Бяла Слатина Враца Мизия Добричка област Балчик Белгун Генерал Тошево Добрич Каварна Карапелит Шабла + + + + + + + + – + + – – + + – – – – – – + – + + – – + – – – – – – – + + + + + + – – – + + + – – – + + – + – + + + + – + – – – + – + – – – + + + + + + – – – + + + – – – + + + – + + – + – – – – – – – + + + + + + + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Монтана Пернишка област, София-град и София област Перник Плевенска област Гулянци Левски Плевен Пловдивска и Смолянска област Пловдив Разградска област Исперих Кубрат Разград Русенска област Бяла Русе Силистренска област Алфатар Дулово Силистра Тутракан Сливенска област Нова Загора Сливен Старозагорска област Гълъбово Стара Загора Чирпан Търговищка област Попово Търговище Хасковска и Кърджалийска област Хасково Шуменска област Каспичан

+ + + +

– – + +

– – – –

– – + +

– – – –

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

– + – + + + – + + + + + – + – + +

+ – – – – – – – – – – + – + – – –

– + – + + + – + + + – – – – – + +

– – – – – – – – – – – – – – – – –

+ +

– +

+ –

– +

– –

17.5.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 129 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 48 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L129 - 46 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L129 - 44 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

 • Dz. U. L129 - 40 z 200817.5.2008

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 39 z 200817.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L129 - 6 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200817.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.