Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 18

Strona 1 z 3
L 130/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/377/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (4) została przyjęta w odpowiedzi na wystąpienie w tych krajach ognisk klasycznego pomoru świń u świń dzikich. Środki te należy nadal stosować na Słowacji.


(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw w handlu żywymi świniami określono w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (5). Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw w handlu nasieniem trzody chlewnej określono w dyrektywie Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (6). Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw w handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej określono w decyzji Komisji 95/483/WE z dnia 9 listopada 1995 r. określającej wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej (7). Decyzja Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzająca Podręcznik diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (8) określa protokoły nadzoru dostosowane do poziomu ryzyka.

a także mając na uwadze, co następuje: Na Słowacji wystąpiły ogniska klasycznego pomoru świń. Ze względu na handel żywymi świniami oraz niektórymi produktami pochodzącymi od świń ogniska te mogą stanowić zagrożenie dla stad w pozostałych państwach członkowskich. Słowacja podjęła środki w ramach dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2).

(7)

(1)

(2)

(8)

(3)

(9) (4)

Decyzja Komisji 2008/303/WE z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (3) została przyjęta w celu umocnienia środków wprowadzonych przez Słowację na mocy dyrektywy 2001/89/WE.

(5)

Decyzja Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (3) Dz.U. L 105 z 15.4.2008, s. 7.

(4) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 67. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/225/WE (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 32). (5) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE. (6) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (7) Dz.U. L 275 z 18.11.1995, s. 30. (8) Dz.U. L 39 z 9.2.2002, s. 71. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/859/WE (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 55).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 24 z 200820.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L130 - 22 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892)

 • Dz. U. L130 - 7 z 200820.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

 • Dz. U. L130 - 3 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L130 - 1 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2008 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.